W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko protokolanta sądowego-stażystę - ogłoszenie 17/2021 (wyniki konkursu)

Wersja strony w formacie XML

 Warszawa, dnia 14 lipca 2021 roku OGŁOSZENIE 17/2021

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

 ogłasza konkurs na wolne stanowisko

w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa 

zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz.577) 
na stanowisko: protokolanta sądowego - stażystę  - w pełnym wymiarze czasu pracy 

liczba wolnych etatów: 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
protokołowanie na rozprawach,
prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń wydanych przez sędziego referenta celem zapewnienia prawidłowego toku spraw (sporządzanie i redagowanie projektów pism wychodzących z referatu),
wprowadzanie danych do programu repertoryjno-biurowego w zakresie obsługiwanego referatu sędziego i monitorowanie zgodności i kompletności wpisów 
w systemie z aktami,
podkładanie do właściwych akt wpływającej korespondencji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru i przesyłek niedoręczonych, dokonywanie reklamacji,
przedstawianie sędziemu akt z korespondencją,
przygotowywanie akt na sesję i drukowanie wokand,
chronologiczne i staranne prowadzenie akt (opisywanie obwolut w zakresie informacji dodatkowych, łączenie kart w sposób trwały i ich numerowanie),
obsługa urządzeń biurowych.


Wymagania konieczne na stanowisku:
co najmniej średnie wykształcenie oraz zdany egzamin maturalny,
umiejętność biegłego pisania na komputerze; min 200 znaków/min,
biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe,
nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.


Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe I stopnia, 
znajomość metod i technik pracy biurowej, 
zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze.

Oferujemy: 
pracę w przyjaznym zespole,
możliwość rozwoju zawodowego,
szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,* 
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko p.o. protokolanta sądowego/protokolanta sądowego – stażysty*.
 

W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-17/21) do dnia 30 lipca 2021 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, 
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Ze względu na panującą sytuację zalecane jest przesyłanie zgłoszeń drogą pocztową. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu ( bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym sprawdzian ze sprawnego pisania na komputerze 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-17

 

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne.Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.     administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;

2.     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga 
w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa;  

3.     Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

4.     Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5.     dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.     Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

7.     przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8.     ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

9.     w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane