W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży K 18/2021 - NIEROZSTRZYGNIĘTY

Wersja strony w formacie XML

Warszawa,     22     lipca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE 18/2021
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko 

specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów 

Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

zgodnie z art. 9.3.  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 

 (Dz. U. z 2018r.,  poz.708 ze zm.).

 

na stanowisko: specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

liczba wolnych etatów: 0,5

 

Wymagane kwalifikacje na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży:

· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

· posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

· lekarz posiadający specjalizację z zakresu psychiatrii;

· posiadanie nieposzlakowanej opinii;

· kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

· przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci 
i młodzieży

· życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

· oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji odpowiednio z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży

· zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych 
i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,

· oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,*

· oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*

· oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 

· oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 

· podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,

 

Mile widziane rekomendacje oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 
i osiągnięcia.


W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Sądu) wraz z oznaczeniem konkursu (K-18/21) do dnia 20 sierpnia 2021 roku na adres:  Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa.  Bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Zakres zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii określa art. 1 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018r., poz.708 ze zm.).

W ramach zatrudnienia oferujemy:

· przyjazną atmosferę pracy,

· możliwość rozwoju zawodowego,

· szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,

· stabilność zatrudnienia dla najlepszych.

Siedziba Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów mieści się przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie.

 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praca pisemna stanowiąca rozwiązanie na jeden spośród dwóch zagadnień do wyboru; 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367 ze zm.):

I etap –  czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 
w/w Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie a także czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;

II etap – praca pisemna ma na celu ocenę u kandydata: 1) znajomości zagadnień psychiatrii, w tym znajomości procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs; 2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; 3) znajomości 
i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów; 4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię; 5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej i logiki wywodu; 

III etap – umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty 
w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego Warszawa–Praga 
w Warszawie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu. 

Pozostałe  informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko specjalisty będą proszeni 
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, 
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, IV Piętro, pokój nr 4045, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.     administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie;

2.     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;  

3.     Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

4.     Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5.     dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.     Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

7.     przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8.     ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

9.     w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane