Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Konkurs na stanowisko inspektora w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie - ogłoszenie 17/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019 r.
OGŁOSZENIE 17 /2019
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz.577)

na stanowisko: inspektora - w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • liczba wolnych etatów: 1
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Oddziale Administracyjnym:
 • organizowanie szkoleń i sporządzanie wniosków na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie projektów pism w sprawach dotyczących szkoleń,
 • wykonywanie czynności związanych z praktykami studenckimi, absolwenckimi oraz wolontariatem,
 • obsługa stażu urzędniczego w porozumieniu z Kierownikiem stażu (projekty umów z wykładowcami, protokoły kończące, zaświadczenia o ukończeniu stażu dla pracowników),
 • anonimizowanie treści orzeczeń/uzasadnień i ich publikacja na Portalu Orzeczeń,
 • współpraca z komórkami wewnętrznymi Sądu,
Wymagania konieczne na stanowisku inspektora w Oddziale Administracyjnym:
 • wykształcenie wyższe I stopnia, preferowane w zakresie administracji,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • znajomość zasad funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości,
 • znajomość zagadnień dotyczących obsługi kancelaryjnej,
 • umiejętność biegłego pisania na komputerze,
 • biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 • obsługa urządzeń biurowych (np.: telefon, kserokopiarka, skaner),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania preferowane:
 • doświadczenie w sądownictwie,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • sprawność działania,
 • dobre umiejętności organizacyjne,
 • elastyczność w podejściu do ludzi,
 • podzielność uwagi,
 • opanowanie, samodzielność, asertywność.
Oferujemy:
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo pisemne wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie*.
Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-17/19) do dnia 14 maja 2019 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386. Ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin i miejsce przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz z listą osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sądu co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 440-30-76

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W obecnej siedzibie Sądu istnieją bariery architektoniczne. Planowana jest zmiana siedziby jednostki na adres: Warszawa, ul. Poligonowa 3. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce w I kwartale 2019r. nie osiągnął poziomu 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie z siedzibą przy al. Solidarności 127 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij