W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Wersja strony w formacie XML

 Warszawa, 10 maja 2019 rok

OGŁOSZENIE
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO
WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE
o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego. Konkurs dotyczy etatu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
2. Osoba przystępująca do konkursu winna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.
3. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

• list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
• CV,
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
• certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy,
• w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła,
• oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku nr 1); warunkiem zatrudnienia osoby na aplikację kuratorską jest złożenie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku nr 2),
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku nr 3),
• fotografię legitymacyjną.

W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

Kopie dokumentów są akceptowane jedynie po urzędowym poświadczeniu za zgodność z oryginałem - notarialnie lub przez osobę, która wystawiła dokument. Przy osobistym składaniu w Biurze Kuratora Okręgowego – za zgodność z oryginałem potwierdza pracownik sekretariatu.

Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty w terminie do dnia 22 maja 2019 roku, w sekretariacie Biura Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, pok. nr 02, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, bądź przesłać drogą pocztową (adres jak wyżej) z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską”. Dokumenty, które wpłyną do Biura Kuratora Okręgowego po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
5. Komisja konkursowa zamieści na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie listę uczestników konkursu, spełniających wymagania formalne, po dokonaniu analizy dostarczonych aplikacji. Termin i miejsce egzaminu zostaną podane na stronie internetowej w oddzielnym ogłoszeniu.
6. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikanta kuratorskiego na Zarządzenie nr 45/19 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10 maja  2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Część pisemna i ustna konkursu będzie obejmowała wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych i prawnych. Nadto w części ustnej będą sprawdzane i oceniane umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji.
9. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 358 68 75, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.
10. Dokumentację przesłaną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 


termin części pisemnej Konkursu został wyznaczony na:

4 czerwca 2019 r., godz. 10.00, sala 376 (piętro III, korytarz M)
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
przy al. Solidarności 127

termin części ustnej Konkursu został wyznaczony na:

17 czerwca 2019 r., godz. 10.00, sala 376 (piętro III, korytarz M)
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
przy al. Solidarności 127

Załączniki

oświadczenia pdf, 117 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane