W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie 24/2019

Wersja strony w formacie XML

Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE 24/2019
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs 

na stanowisko: asystenta sędziego - w pełnym wymiarze czasu pracy

 • liczba wolnych etatów: 1

Termin  przeprowadzenia konkursu:

I etap  – 28 sierpnia 2019 r. (bez udziału kandydatów)

II etap – (część pisemna)

III etap – (rozmowa kwalifikacyjna)

Miejsce przeprowadzenia II i III etapu konkursu: Warszawa, al. Solidarności 127; 
dokładna lokalizacja i termin przeprowadzenia powyższych etapów zostanie wskazany wraz z ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II, a następnie III etapu konkursu.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata; 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, 
 • własnoręcznie sporządzony życiorys,
 • informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów  wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,*
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-24/19) do dnia 09 sierpnia 2019 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386. Ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Zadania na określonym stanowisku: zakres czynności na stanowisku asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • stabilność zatrudnienia dla najlepszych.
Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Pozostałe  informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W obecnej siedzibie Sądu istnieją bariery architektoniczne. Planowana jest zmiana siedziby jednostki na adres: Warszawa, ul. Poligonowa 3. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 440 80 18.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:


 • administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie z siedzibą przy al. Solidarności 127 w Warszawie;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa; 
 • Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 • Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 • przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
 • lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 • w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane