W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko inspektor - ogłoszenie 28/2019

Wersja strony w formacie XML

                               Warszawa, dnia 04 września 2019  r.

OGŁOSZENIE 28/2019
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
 ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
Al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz.577)

 

na stanowisko: inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 • ·     liczba wolnych etatów: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Oddziale Gospodarczym:
 1. Prowadzenie ewidencji  w wersji elektronicznej w systemie SAP środków trwałych i wyposażenia
  w użytkowaniu, w tym ewidencji:
1)     imiennej –  użytkowników, którym powierzono składniki majątku ruchomego z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się,
2)     składników majątku ruchomego stanowiących wyposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy.
 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Sporządzanie spisów wyposażenia pomieszczeń oraz ich bieżące aktualizowanie.
 3. Znakowanie składników majątku ruchomego objętych prowadzoną ewidencją.
 4. Bieżące wprowadzanie zmian w ewidencji komputerowej w przypadkach: przekazywania, likwidacji, zmian miejsca użytkowania lub przyjmowania na stan nowych środków trwałych.
 5. Sporządzanie dokumentów:
1)     OT – przyjęcie środka trwałego,
2)     PT – przekazanie środka trwałego,
3)     MT – przemieszczenie środka trwałego,
4)     LT – likwidacja środka trwałego, oraz innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami dotyczących     gospodarki składnikami majątku ruchomego.
 1. Wykonywanie czynności związanych z likwidacją zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego.
 2. Prowadzenie imiennych kartotek przydziału:
1)     strojów urzędowych,
2)     odzieży roboczej,               oraz
3)     ewidencji dokonanego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
 1. Sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji, wykazów środków trwałych i wyposażenia w celu dokonywania analiz niezbędnych do prowadzenia gospodarki składnikami majątku ruchomego.
 2. Prowadzenie ewidencji dokumentów wytworzonych w Oddziale Gospodarczym oraz korespondencji Oddziału Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym wykazie akt.
 
Wymagania konieczne na stanowisku inspektora:
 • wykształcenie wyższe I stopnia,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 • biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe,
 • nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość zagadnień dot. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, amortyzacji – ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych,
 • znajomość zasad inwentaryzacji – ustawa o rachunkowości,
 • znajomość ogólnych zasad związanych z klasyfikacją środków trwałych - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
 
Mile widziane:
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji środków trwałych,
 • znajomość sytemu SAP lub innego systemu do ewidencji środków trwałych,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • wysokie zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Oferujemy:
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
  • ·       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
  • ·       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
  • ·       oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
  • ·       podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora*.
Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.
 
W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-28/19) do dnia
18 września 2019 roku
do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie,
Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386
. Ponadto informujemy, że pracownicy Oddziału Kadr przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie weryfikują ich kompletności i poprawności. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.
Rekrutacja będzie przebiegała następująco:
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap –  praktyczny sprawdzian umiejętności (test wiedzy);
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 440-30-76
Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W obecnej siedzibie Sądu istnieją bariery architektoniczne. Planowana jest zmiana siedziby jednostki na adres: Warszawa, ul. Poligonowa 3. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych
w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
  z siedzibą przy al. Solidarności 127 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa; 
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia
  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane