W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Nabór na stanowisko p.o. asystenta sędziego - ogłoszenie 31/2019

Wersja strony w formacie XML

Warszawa, dnia 16 września 2019 roku

OGŁOSZENIE 31/2019
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie

ogłasza nabór na p.o. asystenta sędziego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

 • liczba wolnych miejsc: 6 (umowa na zastępstwo)

Termin  i miejsce przeprowadzenia naboru: 

18 października 2019 roku, godz. 10:00

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

sala konferencyjna nr 376 III piętro

Na p.o. asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 


 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na p.o. asystenta sędziego, 
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,*
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem naboru (K-31/19) do dnia 30 września 2019 roku do:                Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, III piętro, pokój nr 386 
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

Prosimy śledzić stronę internetową Sądu, z uwagi na fakt, iż Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie jest w trakcie zmiany siedziby.

Przebieg naboru na p.o. asystenta sędziego:


 • wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do naboru;
 • sprawdzian wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Pozostałe  informacje:


 • Kandydaci przystępujący do naboru na p.o. asystenta sędziego będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem naboru.
 • Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu naboru. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Do udziału w naborze zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce w II kwartale 2019 r. nie osiągnął poziomu 6 %.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 440 30 75.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
z siedzibą przy al. Solidarności 127 w Warszawie;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa; 

Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane