W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Nabór na stanowisko p.o. asystenta sędziego - ogłoszenie 35/2019

Wersja strony w formacie XML

Warszawa, dnia 9 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE 35/2019
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko p.o. asystenta sędziego 
w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
 • liczba wolnych miejsc: 3 (umowa na zastępstwo)

Planowany termin i miejsce przeprowadzenia naboru: 16 stycznia 2020 roku, godz. 10:00

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

sala konferencyjna nr 4043 IV piętro

Na p.o. asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na p.o. asystenta sędziego, 
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,*
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-35/19) do dnia 24 grudnia 2019 r. na adres:

Oddział Kadr 
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa,

bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane. 

Przebieg naboru na p.o. asystenta sędziego:

 • wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do naboru;
 • sprawdzian wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Pozostałe  informacje:

 • Kandydaci przystępujący do naboru na p.o. asystenta sędziego będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem naboru.
 • Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, IV Piętro, pokój nr 4045,w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%. Do udziału w naborze zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce w II kwartale 2019 r. nie osiągnął poziomu 6 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 417 74 15.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  z siedzibą przy ul. Poligonowej 3, 04-051 Warszawa;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia
  18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się). 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane