Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Pomoc prawna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19


Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą, w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielana jest osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, kombatantom, weteranom, osobom, które ukończyły 65 rok życia lub nie ukończyły 26 lat, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych na terenie całego kraju (ponad 1500 punkty, minimum 2 w każdym powiecie).

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • udzieleniu porad związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem takiej działalności).
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Profesjonalni doradcy świadczą pomoc dostosowaną do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, mając na celu podniesienie jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Doradcy udzielają wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Mogą sporządzić, wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i pomóc w jego realizacji. Pomoc świadczona jest w szerokim zakresie, może dotyczyć m. in. sposobu załatwiania spraw urzędowych, rozwiązywania problemów życiowych, np. dotyczących spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy kwestii kredytów.

Zasady świadczenia nieodpłatnych usług pomocowych:

1. Wszystkie ww. formy pomocy świadczone są osobiście w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu.

2. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu wskazanym przez starostę lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się – o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo poza punktem - m.in. przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Bliższe informacje o nieodpłatnych usługach pomocowych dostępne na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

oraz:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-informacje-o-darmowej-pomocy-prawnej

tekst ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Warszawy (ze strony Urzędu Miasta Warszawy http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie)

Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawna na terenie Warszawy

PRAWA OBYWATELSKIE:

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
tel. 22 55 17 700
fax: 22 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl
przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.hfhr.pl
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel.: 22 556 44 40
fax: 22 556 44 50
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl


PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY:


Fundacja Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl/
siedziba główna:
ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel.: 22 622 25 17
tel./fax: 22 652 01 17
e-mail sekretariat@cpk.org.pl
porady prawne porady.prawne@cpk.org.pl
porady psychologiczne porady.psychologiczne@cpk.org.pl
wolontariat wolontariat@cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka http://www.kopd.pl/
ul. Oleandrów 6, III piętro
00-629 Warszawa
Nr telefonu: 22 6269419
E-mail:  kopd@kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: 22 696 55 45
fax: 22 629 60 79
Biuro jest czynne:
- od poniedziałku do piątku: 08.15-16.15
telefon informacyjno-interwencyjny: 22 696 55 50
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl
Fundacja Dajemy Dzieciom Szansę prowadzi w Warszawie 2 placówki świadczące pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:

1. Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. 22 616 16 69,
e-mail: cdir@fdds.pl

2. Centrum Pomocy Dzieciom
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. 22 826 88 62,
e-mail: cpd@fdds.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” www.niebieskalinia.pl 
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, mejlową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.


Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw http://www.um.warszawa.pl/node/4600
Urząd m.st. Warszawa
Biuro Polityki Społecznej
Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw
ul. Zakroczymska 6
00-225 Warszawa
tel.: 635 77 62
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

Lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z przyporządkowaniem właściwości apelacyjnej oraz wizytacyjnej
(bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i informacyjna)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla miszkańców m.st. Warszawa - ze strony urzędu miasta Warszawa


POMOC DLA UBOGICH:

Biuro Porad Obywatelskich www.bpo.warszawa.pl/
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
telefon: 22 828 12 95, 504 630 634  
e-mail: bpowarszawa@gmail.com

Fundacja Academia Iuris http://www.academiaiuris.pl/
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
tel. 22 498 72 30
e-mail: biuro@academiaiuris.pl

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim www.akademickaporadniaprawna.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 109
00-927 Warszawa
tel. 22 826 49 99, 22 826 56 13
e-mail: biuro@akademickaporadniaprawna.pl

Studencka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS https://www.swps.pl/uslugi/poradnia-prawna
ul. Chodakowska 19/31; pokój nr 207
03-815 Warszawa
tel.:  22 517 98 73 (w czasie dyżuru)
        22 517 96 14 (w godzinach 10.00-16.00)

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna UKSW http://poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl/
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bl.17
01-938 Warszawa
III piętro, pokój 1765
telefon: 22 569 97 30
poradniaprawnawpia@uksw.edu

INNE:

Stowarzyszenie "Alter Ego" http://www.alter-ego.org.pl/
ul. Wiślana 7
05-077 Warszawa-Wesoła
tel./fax: 22 760 86 40
e-mail: alterego@free.ngo.pl

Centrum Integracja Warszawa www.niepelnosprawni.info
ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa
tel: 505 602 562
e-mail: warszawa@integracja.org

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego http://www.mediacje.wpia.uw.edu.pl/
Collegium Iuridicum II
pokój nr 3.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel./fax: 22 552 59 23
e-mail: mediacje@uw.edu.pl
Stałe dyżury: poniedziałki, środy i piątki w godz. 09:00 - 13:00 ( w czasie roku akademickiego).

darmowa pomoc prawna - portal informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

portal internetowy powiatowych centrów pomocy rodzinie
http://www.pcpr.info/

Serwis internetowy ośrodków pomocy społecznej
http://www.ops.pl/

Fundacja Ocalenie - Centrum Pomocy Cudzoziemcom https://ocalenie.org.pl/
8:00 – 19:00
ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Ocalenie Foundation, or Rescue Foundation, helps refugees, immigrants and repatriates https://en.ocalenie.org.pl/about-us
ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Phone: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl 

Ogólnomiejska Strona Informacyjna
o bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Warszawy
(porady prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe, pedagogiczne)
http://poradnictwo.waw.pl

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij