Wtorek, 25 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje dodatkowe - Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, kierowane do sądu przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są na Biurze Podawczym, gdzie są ewidencjonowane w sposób przewidziany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku (Dz.Urz.MS.03.5.22) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Na korespondencji wpływającej do sądu Biuro Podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Na żądanie kierujących korespondencję do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.

Z biura podawczego całość korespondencji przekazywana jest do właściwych komórek organizacyjnych (Wydziałów, Oddziałów, Sekcji) zgodnie ze wskaznym adresatem.

Sposób postępowania z pismami wszczynającymi postępowanie w sprawie (pozwy, wnioski, akty oskarżenia i inne) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Sprawy wpływające do wydziałów są, co do zasady, rozpoznawane według kolejności wpływu (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej) oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania (np. konieczność uzupełnienia braków formalnych, wniesienia opłaty sądowej, przedstawienia wniosków dowodowych).

Tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524), które weszło w życie 17 maja 2012 roku. (więcej w zakładce "Skargi i wnioski").

W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, od dnia 1 stycznia 2012 roku, biurowość sądowa prowadzona jest w systemie informatycznym SAWA (zarządzenie Prezesa SOWP nr 113/11 z dnia 28.12.2011 r.).
« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Joanna Adamowicz
Data wytworzenia: 01.10.2007
Data wprowadzenia: 01.10.2007
Data aktualizacji: 14.12.2017
Dokument wyświetlony razy: 11 622
Dokument aktualizowany razy: 7
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku