Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informator dla interesantów - Bielgi sądowi
 
To jest wersja archiwalna z dnia 25.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja listy biegłych sądowych

Biegli sądowi

INFORMACJE DOT. SZKOLEŃ:

 • Informacja dla osób pełniących funkcję biegłych sądowych o możliwości realizacji bezpłatnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych>>>ikona pdf
 • Informacja Departamentu Zawodoów Prawniczych iDostępu do Pomocy Prawnej MS z 2.05.2018 r.  >>>Informacja Departamentu Zawodoów Prawniczych iDostępu do Pomocy Prawnej MS z 2.05.2018 r.
 • Informacja o szkoleniu "Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń..." >>>ikona pdf
 • Informacja o szkoleniu "RODO w pracy biegłego sądowego" >>>ikona pdf
 • Informacja o szkoleniach dla psychologów, biegłych sądowych w zakresie opiniowania w sprawach karnych, cywilnych oraz rodzinnych, prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii>>>PDF

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zaprasza specjalistów z zakresu nauk medycznych do podjęcia współpracy - pełnienia funkcji biegłych sądowych przy tut. Sądzie.

treść komunikatu Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie >>>pdf


Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawieikona pdf Lista biegłych sądowych - stan na 28 czerwca 2018 r.

pdfLista biegłych sądowych (uzależnienie od alkoholu) - stan na 31 stycznia 2018 r.

*zawarte w liście dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych


Informacje dot. wynagrodzenia biegłych sądowych:

 • podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa

 • aktualna kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł. (art. 9 ust.1 p.2a ustawy budżetowej na 2018 rok - Dz.U. z 2018 poz.291)

 • 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2013 r. poz. 518) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ► zob. treść pdf

 • stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej tj. od 22,90 do 32,39zł
 • w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat tj. 34,36 – 48,58zł
 • stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy:
 • - profesora 3,93% tj. 70,32zł
  - doktora habilitowanego 3,08% tj. 55,11zł
  - doktora 2,55% tj. 45,63zł
 • w przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
 • - za tłumaczenie z j. migowego oraz innych środków komunikowania 1,69% tj. 30,24zł
  - za tłumaczenie na j. migowy oraz inne środki komunikowania 2,21% tj. 39,55zł


stanowisko Ministra Finansów w kwestii wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne (informacja Ministra Sprawiedliwości z 22.09.2015) >>>pdf


oświadczenie podatkowe (druk) >>>ikona pdf

oświadczenie dot. kosztów podróży wolnych od podatku dochodowego >>>znaczek word


Biegli sądowi - podstawowe informacje

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. podanie o wpis na listę biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie ze wskazaniem zakresu ustanowienia,
 2. kwestionariusz osobowy lub c.v. zawierające adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia,
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kserokopię specjalizacji i prawa wykonywania zawodu, w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych,
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu w jakim kandydat chciałby zostać ustanowiony biegłym sądowym,
 6. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu oraz oświadczenia:
 7. - czy jest prowadzone przeciwko Panu/i postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

  - czy uprawnienia zawodowe nie zostały Panu/i ograniczone bądź zwieszone,

 8. w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
 9. oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji biegłego sądowego,
 10. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 11. oświadczenia, czy jest przeciwko Panu/i prowadzone postępowanie karne,
 12. oświadczenia, czy ubiegał się Pan/i o pełnienie funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
 13. oświadczenia, czy pełni (bądź pełnił/a) Pan/i funkcję biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
 14. 1oświadczenia, czy był Pan/i powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (jeśli tak, to proszę o wskazanie organów i sygnatur spraw),
 15. oświadczenia, czy należy Pan/i do organizacji zawodowej,
 16. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym: pokój 376 A,
tel. 22 440 40 71; fax 22 440 31 56

Składając kserokopie dokumentów należy okazać ich oryginały oraz przedstawić do wglądu dowód osobisty dla potwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym.

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł., przewidzianej w pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.), zgodnie z którą obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie składającej wniosek o ustanowienie biegłym sądowym (art. 5 ust. 1), o ile nie zachodzą wobec niej okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1).

Opłatę skarbową należy uiścić w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Wola m.st Warszawy, al. Solidarności 90;

numer konta bankowego:
Bank Handlowy S.A. 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Anna Bartoń
Wprowadzony przez: Anna Bartoń
Aktualizowany przez: Wojciech Burczyński
Data wytworzenia: 15.09.2006
Data wprowadzenia: 15.09.2006
Data aktualizacji: 25.07.2018
Dokument wyświetlony razy: 38 564
Dokument aktualizowany razy: 182
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku