Wtorek, 25 lutego 2020 r.
RSS
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
aaa
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - Informacje - Opłaty sądowe- Zwrot opłaty sądowej
 

Zwrot opłaty sądowej


Sąd z urzędu zwraca stronie:
           
        1. całą uiszczoną opłatę od:

 • pisma zwróconego wskutek braków formalnych,
 • pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia,
 • zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany grzywny na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości,
 • zażalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu lub tłumaczowi, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione w całości,
 • apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoławczy lub Sąd Najwyższy,
 • skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzględnienia;

  2.
  trzy czwarte uiszczonej opłaty od:

 • pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem,
 • skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nieprzyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy,
 • pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty,
 • pozwu w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli uprawomocnił się europejski nakaz zapłaty;

         3. połowę uiszczonej opłaty od:

 • pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana,
 • pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2,
 • pisma wszczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.

Poza wyżej przewidzianymi wypadkami, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji.

W przypadku pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną.

Opłatę zwraca sąd, który ją pobrał, a w przypadku gdy opłatę pobierał notariusz - sąd, który rozpoznawał wniosek.

Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.« Powrót do poprzedniej strony
Zobacz metryczkę Pokaż metryczkę tego dokumentu        Wersja do druku
Dokument:
Wytworzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Wprowadzony przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Aktualizowany przez: Marzena Okoniewska-Sobczyk
Data wytworzenia: 10.11.2010
Data wprowadzenia: 10.11.2010
Data aktualizacji: 10.11.2010
Dokument wyświetlony razy: 75 913
Dokument aktualizowany razy: 4
Wersje archiwalne tej strony
Ukryj metryczkę tego dokumentu Wersja do druku