W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konwencja nowojorska

Konwencja nowojorska - informacje

Podstawa prawna: Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji sądy okręgowe zostały wskazane jako organy pośredniczące w przesyłaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych

Konwencję stosuje się w stosunkach z niżej wymienionym państwami.

Państwa-Strony Konwencji: (w wykazie pominięto państwa członkowskie UE, państwa będące stronami Konwencji z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny oraz państwa, w których uznawanie i wykonywanie orzeczeń odbywa się na podstawie umów bilateralnych) Argentyna, Australia, Barbados, Burkina Faso, Chile, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Pakistan, Republika Środkowo-Afrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Urugwaj, Watykan


Wymagane dokumenty:

1. wniosek, zaadresowany do właściwego organu przyjmującego w państwie, w którym przebywa osoba zobowiązana do alimentów – wykaz organów przyjmujących w państwach obcych

a) wniosek sporządzony według wzoru i podpisany przez wnioskodawcę składa się w dwóch egzemplarzach -  załączniki: oryginał + jedna kserokopia

b) we wniosku wskazuje się rachunek bankowy, na które wyegzekwowane alimenty mają być przekazywane; dodatkowo: nazwisko i imię posiadacza rachunku, nazwę banku, numer konta poprzedzony literami PL (IBAN) oraz BIC lub SWIFT (kody bankowe umożliwiające otrzymanie przelewu z zagranicy)

c) do wniosku dołącza się wstępne wyliczenie zaległości alimentacyjnej na odpowiednim, dwujęzycznym formularzu (dostępnym na stronie). Dla każdego orzeczenia/ugody będącej podstawą wystąpienia sporządza się odrębne zestawienie kalkulacyjne. 

2. pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę organowi przyjmującemu w państwie obcym; podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie należy złożyć w obecności notariusza

3. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli uprawniony jest dzieckiem pozamałżeńskim - odpis zupełny aktu urodzenia)

4. odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile zostało zawarte); w przypadku orzeczonego rozwodu odpis zupełny aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie

5. odpis orzeczenia zasądzającego alimenty opatrzony informacją o jego prawomocności i wykonalności oraz ze wzmianką, że od orzeczenia nie służy już w Polsce żaden zwyczajny środek odwoławczy lub odpis ugody zawartej przed sądem

6. poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia pozwanemu (osobie zobowiązanej) lub jego pełnomocnikowi albo kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie sądowej lub stosownego zaświadczenia sądu w tym zakresie. W przypadku przyznania alimentów postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu, także kserokopię dowodu doręczenia osobie zobowiązanej do alimentacji lub jej pełnomocnikowi odpisu tego postanowienia 

7. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 16 lat należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu. Zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym terminie ukończenia nauki oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

8. fotografie (po 1 szt.) osoby uprawnionej do alimentów oraz w miarę możności również osoby zobowiązanej do alimentacji; dołączenie fotografii nie jest bezwzględnie wymagane

9. dokument, z którego wynika prawo reprezentowania osoby uprawnionej - w przypadku, gdy osoby uprawnionej nie reprezentuje rodzic (przedstawiciel ustawowy) należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

10. oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej pełnoletniej dochodzącej alimentów zaległych i bieżących

Komplet dokumentów składa się przy piśmie do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – wzór dostępny niżej na stronie (w piśmie przewodnim należy wskazać: adres zamieszkania wnioskodawcy, nr tel. kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej). 

Właściwość Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie określa się na podstawie miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.
INSTRUKCJE I FORMULARZE>

Powiadom znajomego