W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie 16/2021 - ZAKOŃCZONY (wyniki konkursu)

Warszawa,     13     lipca 2021 r.OGŁOSZENIE 16/2021

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego 

w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawazgodnie z art. 155a  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2072).

 na stanowisko: asystenta sędziego - w pełnym wymiarze czasu pracy 

liczba wolnych etatów: 2

W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o przydzieleniu zwolnionego etatu asystenta sędziego do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie łączna liczba wolnych etatów wyniesie 3.

 
Termin  przeprowadzenia konkursu:

I etap  –23-27.08.2021 r. (bez udziału kandydatów)

II etap – (część pisemna) 

III etap – (rozmowa kwalifikacyjna) 

Miejsce przeprowadzenia II i III etapu konkursu: Warszawa, ul. Poligonowa 3;dokładna lokalizacja i termin przeprowadzenia powyższych etapów zostanie wskazany wraz z ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II, a następnie III etapu konkursu.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
   i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 
  lub zagraniczne uznane w Polsce,

ukończył 24 lata;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys,
 • informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta 
  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,*
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oznaczeniem konkursu (K-16/21) do dnia 13 sierpnia 2021 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

 

Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Zadania na określonym stanowisku: zakres czynności na stanowisku asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

W ramach zatrudnienia oferujemy:

·         przyjazną atmosferę pracy,

·         możliwość rozwoju zawodowego,

·         szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,

·         stabilność zatrudnienia dla najlepszych.

 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz  postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów 
z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata; 

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.Pozostałe  informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego będą proszeni 
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, iż oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, 
ul. Poligonowa 3, 04-051, IV piętro, pokój nr 4045 Warszawa, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W obecnej siedzibie Sądu istnieją bariery architektoniczne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.


 

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.     administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Poligonowa 3 w Warszawie;

2.     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;  

3.     Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

4.     Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5.     dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.     Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

7.     przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8.     ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

9.     w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Z uwagi na zakończenie konkursu oraz  z uwagi na  ochronę danych osobowych,  lista osób zakwalifikowanych  do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępniona każdorazowo na Państwa wniosek. 


ogłoszenie K-16-2021 na stanowisko asystenta sędziego
  

Załączniki

Powiadom znajomego