W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko referendarz sądowy K-21/2021 - WYNIKI

 Warszawa,        20  sierpnia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE 21/2021

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie

 ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego 

w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

zgodnie z art. 149a  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 (Dz. U. z 2020 r.,  poz.2072 t.j.).na stanowisko: referendarza sądowego  - w pełnym wymiarze czasu pracy 
liczba wolnych etatów:

Termin  przeprowadzenia konkursu:
7  października 2021 r., godz. 10:00

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie,  
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, sala 4043, IV piętro,

 

Na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
·         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
 i obywatelskich;
·         jest nieskazitelnego charakteru;
·         ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 
prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
·         ukończył 24 lata,
·         zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego wraz 
z  numerem telefonu kontaktowego,
życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko referendarza sądowego*.
3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

W/w dokumenty należy, w terminie  do 17 września  2021 roku przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście, w zamkniętych kopertach wraz  z oznaczeniem konkursu (K-21/21) w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie przy ulicy Poligonowej 3, 04-051 Warszawa.

 

Ze względu na panującą sytuację zalecane jest przesyłanie zgłoszeń drogą pocztową. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 
I etap – Weryfikacja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);
II etap – Część pisemna:
a)      test jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
b)      trzy kazusy, których rozwiązanie polega na opracowaniu  projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-72-86.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1.     administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3 w Warszawie;

2.     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;  

3.     Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

4.     Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5.     dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.     Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

7.     przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

8.     ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

9.     w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Z uwagi na zakończenie konkursu oraz  z uwagi na  ochronę danych osobowych,  lista osób zakwalifikowanych  do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępniona każdorazowo na Państwa wniosek. 

Załączniki

Powiadom znajomego