W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego - ZAKOŃCZONY (wyniki)

OGŁOSZENIE
Prezesa Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie
o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko kuratora zawodowego

1. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko kuratora zawodowego. Konkurs dotyczy 1 etatu w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

2. Osoba przystępująca do konkursu winna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (j.t.: Dz.U.2020.167).

3. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
  • CV, w tym informacje o przebiegu pracy zawodowej,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
  • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku nr 1)
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku nr 2),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku nr 3),
  • 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

4. W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

5. Kopie dokumentów są akceptowane jedynie po urzędowym poświadczeniu za zgodność z oryginałem - notarialnie lub przez osobę, która wystawiła dokument.

6. Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.

7. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do 9 maja 2022 roku, złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa dokumentację z dopiskiem "Konkurs na stanowisko kuratora zawodowego" zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Dokumenty, które zostaną złożone w Biurze Obsługi Interesantów, po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione.

8. Komisja konkursowa zamieści na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie listę uczestników konkursu, spełniających wymagania formalne, po dokonaniu analizy dostarczonych aplikacji. Termin i miejsce konkursu zostaną podane na stronie internetowej w oddzielnym ogłoszeniu.

9. Wszelkie braki w dokumentach nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

10. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko kuratora zawodowego w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 65/22 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

11. Konkurs będzie obejmował wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych i prawnych. Nadto będą sprawdzane i oceniane umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

12. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 417 74 50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

13. Warunkiem zatrudnienia kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko kuratora zawodowego jest złożenie informacji o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego oraz stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia, w związku z treścią art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

14. Dokumentację przesłaną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego