W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko inspektora ochrony danych - ogłoszenie 13/2022 - ZAKOŃCZONY (wyniki)

Warszawa, 5 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE 13/2022
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs 

na stanowisko: inspektora ochrony danych 

 • liczba wolnych etatów: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • identyfikacja, analiza i ocena procesów przetwarzania danych osobowych, pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
 • weryfikowanie zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi politykami bezpieczeństwa IT i ochrony danych,
 • współtworzenie i aktualizacja wewnętrznych regulacji z zakresu ochrony danych,
 • udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień,
  nadzór nad procesem powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym,
 • nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 • nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów. 

Wymagania konieczne na stanowisku:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 • posiadanie wiedzy z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych,
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe,
 • nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Wymagania dodatkowe:

 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość standardów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
 • znajomość RODO,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole.

Oferujemy: 

 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora ochrony danych*.

W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K- 13/22) do dnia 26 maja 2022 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Ze względu na panującą sytuację zalecane są zgłoszenia drogą pocztową. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się 9 czerwca 2022 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się 9 czerwca 2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 417 74 17.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku e-mail. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty/oświadczenie-urzędnik-stażysta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego