W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie K-23/22 - WYNIKI

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE 23/2022
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie
ogłasza konkurs

na stanowisko: asystenta sędziego - w pełnym wymiarze czasu pracy 

 • liczba wolnych etatów: 1

W przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o przydzieleniu zwolnionych etatów asystenta sędziego do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie łączna liczba wolnych etatów wyniesie 5.

Termin przeprowadzenia konkursu:

 • I etap  – 26-27.09.2022 r. (bez udziału kandydatów)
 • II etap – (część pisemna)
 • III etap – (rozmowa kwalifikacyjna) 

Miejsce przeprowadzenia II i III etapu konkursu: Warszawa, ul. Poligonowa 3; dokładna lokalizacja i termin przeprowadzenia powyższych etapów zostanie wskazany wraz z ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II, a następnie III etapu konkursu.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra 
  lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, 
 • własnoręcznie sporządzony życiorys,
 • informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,*
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,*
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oznaczeniem konkursu (K-23/22) do dnia 14 września 2022 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Zadania na określonym stanowisku: zakres czynności na stanowisku asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • stabilność zatrudnienia dla najlepszych.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap –  wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz  postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Pozostałe  informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem II i III etapu konkursu. Informujemy, że oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa, IV piętro, pokój nr 4045, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 417 74 15.

*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty/oświadczenie-asystent sędziego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

W związku z treścią par 1 pkt1 ust1 Rozporzadzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania Konkursów na stanowisko asystenta sędziego  „informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej umieszczenia”.

Załączniki

Powiadom znajomego