W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


konkurs na stanowisko informatyka K-34/22 - WYNIKI

                                                          Warszawa, dnia 7 grudnia 2022 rokuOGŁOSZENIE 34/2022

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs 
w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa,

na stanowisko: informatyk- w pełnym wymiarze czasu pracy 
liczba wolnych etatów: 1


I.       Zakres zadań:

Wykonywanie zadań z obszaru utrzymania systemów IT (administrowanie użytkownikami w AD, Instalacja i konfiguracja oprogramowania, rozwiązywanie bieżących problemów IT, Instalacja i przygotowanie stanowisk komputerowych, diagnoza i naprawa sprzętu IT),
Obsługiwanie zgłoszeń IT (wsparcie użytkowników, obsługiwanie błędów 
i nieprawidłowości systemów IT),
Wdrażanie systemów IT (przeprowadzanie spotkań informacyjnych dla użytkowników, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej, wsparcie użytkowników),
Prowadzenie składników majątkowych IT (przyjmowanie zakupionych składników na stan prowadzenie ewidencji osobistego wyposażenia 
IT pracowników Sądu, tworzenie raportów dokumentacji technicznej),
Nadzór nad funkcjonowaniem oraz zabezpieczenie aplikacji wpierających pracę komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
w Warszawie.


II.    Wymagania konieczne:

1. Co najmniej wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku związanym 
z kształceniem z zakresie informatyki,
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. Nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,* 
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko urzędnik – stażysta*.
 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-34/22) do dnia 28 grudnia 2022 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów),

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się 16 stycznia 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się 16 stycznia 2023 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 
(22) 417-74-15

 

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa; 
Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Załączniki

Powiadom znajomego