W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty K-3/23 - WYNIKI

 Warszawa, dnia 5 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE 3/2023

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

na stanowisko: protokolant sądowy-stażysta - w pełnym wymiarze czasu pracy 

liczba wolnych etatów: 3


I. Zakres zadań:
protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,
prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń sędziego,
wprowadzanie danych do programu biurowego,
zakładanie i prowadzenie akt sądowych,
wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, redagowanie pism, sporządzanie wokand, rozpisywanie terminów, odnotowywanie sprawy 
w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych,
wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

II.Wymagania konieczne:
co najmniej średnie wykształcenie oraz zdany egzamin maturalny,
umiejętność szybkiego pisania na komputerze; min 200 znaków/min,
biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,* 
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko p.o. protokolanta sądowego/protokolanta sądowego – stażysty*.
 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-3/23) do dnia 18 stycznia 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym sprawdzian ze sprawnego pisania na komputerze – odbędzie się  30 stycznia 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna- odbędzie się 30 stycznia 2023 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.

 
Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego