W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


konkursu na stanowisko protokolanta sądowego-stażysty K-3/23 - WYNIKI

 Warszawa, dnia 5 stycznia 2023 roku

OGŁOSZENIE 3/2023

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

na stanowisko: protokolant sądowy-stażysta - w pełnym wymiarze czasu pracy 

liczba wolnych etatów: 3


I. Zakres zadań:
protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych,
prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń sędziego,
wprowadzanie danych do programu biurowego,
zakładanie i prowadzenie akt sądowych,
wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, redagowanie pism, sporządzanie wokand, rozpisywanie terminów, odnotowywanie sprawy 
w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych,
wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

II.Wymagania konieczne:
co najmniej średnie wykształcenie oraz zdany egzamin maturalny,
umiejętność szybkiego pisania na komputerze; min 200 znaków/min,
biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV, list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,* 
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,* 
podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko p.o. protokolanta sądowego/protokolanta sądowego – stażysty*.
 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-3/23) do dnia 18 stycznia 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym sprawdzian ze sprawnego pisania na komputerze – odbędzie się  30 stycznia 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna- odbędzie się 30 stycznia 2023 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.

 
Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego