W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego - ogłoszenie BK-1110-2/23 (WYNIKI)

do treści ogłoszenia opublikowanego w dniu 18 maja 2023 r., zarządzeniem z dnia 29 maja 2023 r. wprowadzono następujące zmiany: słowa: "1 etat w SR w Legionowie" oraz "1 etat w SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie" zastąpiono słowami: "2 etaty w SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Poniżej ogłoszenie w wersji po zmianach 

 

do treści zarzadzenia Prezesa SOWP z dnia 23-05-2023r  zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany: słowa: "Pani Anna Janus-Dębska" zastąpiono słowami: "Pani Ewa Drożdżewska". zarządzenie dot zmian znajduje się pod ogłoszeniem.  

 

 

Warszawa, 18 maja 2023 rok

 

OGŁOSZENIE
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs

na stanowisko: aplikanta kuratorskiego

Oznaczenie Konkursu: BK-1110-2/23

 1. Sposób i tryb przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską określony został zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2023  r. poz. 27) – dalej skrót: u.k.s. oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską  (Dz. U. z 2023 r. poz. 514) – dalej skrót: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
 2. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Konkurs dotyczy wolnych stanowisk w Sądach Rejonowych:  1 etat w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 2 etaty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 1 etat w Sądzie Rejonowym w Otwocku.
 3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku, złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany powyżej adres (za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej tego operatora), dokumentację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego, znak BK-1110-2/23”, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
 4. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
  •     wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego,
  •     życiorys i informacje o przebiegu pracy zawodowej,
  •     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich i oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji w ramach konkursu (druk w załączniku),
  •     oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.k.s.
 5. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć:
  1)      oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy certyfikatów, dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectw pracy;
  2)      opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym pełni albo pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego.
 6. Konkurs odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa w następujących terminach:
  1)      pierwszy etap konkursu (zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.) – 22 czerwca 2023 r.
  2)      drugi etap konkursu (zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.)– 21 sierpnia 2023 r., od godz. 10.00.
  3)      trzeci etap konkursu (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.) – 29 sierpnia 2023 r., od godz. 10.00.
 7. Zgodnie z art. 72 ust. 1 u.k.s. aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.k.s. oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
 8. Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.
 9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu prezes sądu okręgowego umieści listę kandydatów dopuszczonych o drugiego etapu konkursu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej sądu, w celu poinformowania kandydatów i zapewnienia transparentności procedury konkursowej.
 10. Komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
 11. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. informacja o wynikach konkursu, zawiera:
  1) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, oraz ich wyniki;
  2) imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia albo imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
  3) rezerwową listę kandydatów, na której o miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie, albo informację, że taka lista nie została sporządzona.
 12. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 22 417 74 50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.
 13. Dokumentację złożoną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

   

 

Załączniki

Powiadom znajomego