W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego - ogłoszenie BK-1110-2/23 (WYNIKI)

do treści ogłoszenia opublikowanego w dniu 18 maja 2023 r., zarządzeniem z dnia 29 maja 2023 r. wprowadzono następujące zmiany: słowa: "1 etat w SR w Legionowie" oraz "1 etat w SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie" zastąpiono słowami: "2 etaty w SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Poniżej ogłoszenie w wersji po zmianach 

 

do treści zarzadzenia Prezesa SOWP z dnia 23-05-2023r  zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadzono następujące zmiany: słowa: "Pani Anna Janus-Dębska" zastąpiono słowami: "Pani Ewa Drożdżewska". zarządzenie dot zmian znajduje się pod ogłoszeniem.  

 

 

Warszawa, 18 maja 2023 rok

 

OGŁOSZENIE
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs

na stanowisko: aplikanta kuratorskiego

Oznaczenie Konkursu: BK-1110-2/23

 1. Sposób i tryb przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską określony został zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2023  r. poz. 27) – dalej skrót: u.k.s. oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską  (Dz. U. z 2023 r. poz. 514) – dalej skrót: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
 2. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Konkurs dotyczy wolnych stanowisk w Sądach Rejonowych:  1 etat w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 2 etaty w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 1 etat w Sądzie Rejonowym w Otwocku.
 3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do dnia 19 czerwca 2023 roku, złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany powyżej adres (za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej tego operatora), dokumentację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego, znak BK-1110-2/23”, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
 4. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
  •     wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego,
  •     życiorys i informacje o przebiegu pracy zawodowej,
  •     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich i oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji w ramach konkursu (druk w załączniku),
  •     oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.k.s.
 5. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć:
  1)      oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy certyfikatów, dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectw pracy;
  2)      opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym pełni albo pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego.
 6. Konkurs odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa w następujących terminach:
  1)      pierwszy etap konkursu (zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.) – 22 czerwca 2023 r.
  2)      drugi etap konkursu (zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.)– 21 sierpnia 2023 r., od godz. 10.00.
  3)      trzeci etap konkursu (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.) – 29 sierpnia 2023 r., od godz. 10.00.
 7. Zgodnie z art. 72 ust. 1 u.k.s. aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.k.s. oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
 8. Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.
 9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu prezes sądu okręgowego umieści listę kandydatów dopuszczonych o drugiego etapu konkursu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej sądu, w celu poinformowania kandydatów i zapewnienia transparentności procedury konkursowej.
 10. Komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
 11. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. informacja o wynikach konkursu, zawiera:
  1) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, oraz ich wyniki;
  2) imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia albo imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
  3) rezerwową listę kandydatów, na której o miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie, albo informację, że taka lista nie została sporządzona.
 12. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 22 417 74 50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.
 13. Dokumentację złożoną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).
   

Z uwagi na zakończenie konkursu oraz z uwagi na ochronę danych osobowych, lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępnione każdorazowo na Państwa wniosek. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego