W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

konkurs na staż urzędniczy - ogłoszenie K-21/23 - ZAKOŃCZONY

 Warszawa, dnia 06 czerwca 2023 roku

OGŁOSZENIE 21/2023

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na staż urzędniczy
w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie

 

na stanowisko: inspektor-stażysta w Oddziale Kadr - w pełnym wymiarze czasu pracy

 • liczba wolnych etatów: 1

I.       Zakres zadań:

 1. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w szczególności w zakresie obsługi kadrowej pracowników,
 2. przygotowywanie procesów rekrutacyjnych,
 3. wprowadzanie danych do modułu kadrowo–płacowego ZSRK oraz rejestracja pism w programie Sędzia2,
 4. zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych,
 5. przekazywanie akt osobowych do archiwum zakładowego,
 6. sporządzanie projektów pism.

II.    Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe I stopnia,
 2. biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

III.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów (m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzanie konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze),
 2. znajomość systemu ZSRK (modułu kadrowo – płacowego),
 3. znajomość metod i technik pracy biurowej,
 4. mile widziane doświadczenie w sądownictwie.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
 5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 6. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora–stażysty*.

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-21/23) do dnia 20 czerwca 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym test wiedzy – odbędzie się  29 czerwca 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się 29 czerwca 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 417 74 15.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku e-mail. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy/wzory oświadczeń/oświadczenie-urzędnik-stażysta


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa;
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Z uwagi na zakończenie konkursu oraz z uwagi na ochronę danych osobowych, lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępnione każdorazowo na Państwa wniosek. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego