W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na staż urzędniczy - ogłoszenie K-35/23 - WYNIKI

Warszawa, dnia 09 października 2023 roku

 

OGŁOSZENIE 35/2023

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na staż urzędniczy

 

na stanowisko: sekretarz sądowy w Biurze Obsługi Interesantów - w pełnym wymiarze czasu pracy 

 • liczba wolnych etatów: 1

I.       Zakres zadań:

 1. obsługa interesantów: bezpośrednia, telefoniczna i mailowa (udzielanie informacji o toku spraw, udostępnianie druków i formularzy, przyjmowanie korespondencji i jej rejestracja, wydawanie dokumentów),
 2. obsługa interesantów w obrębie czytelni akt: bezpośrednia, telefoniczna
  i mailowa (rezerwacja akt, udostępnianie akt po sprawdzeniu uprawnień, wykonywanie kserokopii do 20 stron, nadzór nad czytelnikami akt, nadzór nad wykonującymi fotokopie),
 3. obsługa  bezpośrednia interesantów w ramach punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (po odbyciu szkolenia),
 4. rozpoznawanie pierwszorazowych wniosków dotyczących portalu informacyjnego (w zakresie wniosków o aktywację konta i dostęp do sprawy) – wyłącznie na podstawie systemu,
 5. wykonywanie zarządzeń w sprawach,
 6. wykonanie innych zleconych zadań związanych z bieżącą pracą Biura Obsługi Interesantów.

II.    Wymagania konieczne:

 1. co najmniej średnie wykształcenie oraz zdany egzamin maturalny,
 2. umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” 
  albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

III.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
 5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 6. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko sekretarza sądowego*.

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-35/23) do dnia 17 października 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów: 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym test wiedzy – odbędzie się 27 października 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się 27 października 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel.: 22 417 74 15.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku e-mail. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.

*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy/wzory oświadczeń/oświadczenie-urzędnik-stażysta


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051  Warszawa; 
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);
 4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
 7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
 9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).


Z uwagi na zakończenie konkursu oraz z uwagi na ochronę danych osobowych, lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępnione każdorazowo na Państwa wniosek.  


 

Załączniki

Powiadom znajomego