W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego - ogłoszenie K.110.49.2024

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2024 r.


OGŁOSZENIE K.110.49.2024

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs
w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga w Warszawie

na stanowisko: referendarz sądowy - w pełnym wymiarze czasu pracy

 • liczba wolnych etatów: 3 (pion cywilny)

Termin przeprowadzenia konkursu:

 • 21 maja 2024 r., godz. 9:30

Termin składania dokumentów: 

 • 26 kwietnia 2024 r.

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K.110.49.2024) na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 
 
I. Wymagania na stanowisko referendarza sądowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych 
  i obywatelskich,
 2. posiadanie nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce,
 4. zdanie egzaminu referendarskiego, sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego albo radcowskiego, lub ukończenie aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej, lub uzyskanie wpisu na listę adwokatów albo wpisu na listę radców prawnych albo bycie powołanym przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza.

Wymagania określone w pkt. 4 nie dotyczą tego, kto przed mianowaniem przez okres co najmniej 5 lat był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres ten podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, zawierający aktualny numer telefonu oraz miejsce zamieszkania,
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej, aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej, bądź oryginał dokumentu potwierdzający spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 149 §1a Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich*,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016) zwane dalej „RODO” oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata*.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Rekrutacja będzie przebiegała w następujący sposób: 
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2023.2546 t.j.):

Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 • testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego,
 • trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. 22 417 74 15.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku e-mail. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%. 

Załączniki

Powiadom znajomego