W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie - ogłoszenie K.110.65.2024

Warszawa, dnia 10 maja 2024r.

OGŁOSZENIE K.110.65.2024
Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa,

na stanowisko: Specjalista w zakresie psychiatrii

liczba wolnych etatów: 1
Termin składania dokumentów: 07 czerwca 2024 r.
Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Sądu)w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K.110.65.2024) na adres:Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.


I. Zakres zadań:
Zakres i sposób realizacji zadań na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii określają przepisy prawne tj. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2018.708 t.j.).


II. Wymagania konieczne:
1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa
innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych
przepisach,
3. lekarz posiadający specjalizację z zakresu psychiatrii,
4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
w zakresie psychiatrii.


*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy wzory oświadczeń/oświadczenie dla kandydatów na stanowiska w OZSS


III.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii,
2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego
prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji odpowiednio
z zakresu psychiatrii,
4. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego
przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty
występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i
związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz
przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo
obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub
samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
określonych w tych przepisach,*
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych,*
7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
8. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016)
zwane dalej „RODO”,
10. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla
kandydata*.


IV. Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);
II etap – praca pisemna stanowiąca rozwiązanie na jeden spośród dwóch zagadnień do wyboru;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016.367):
I etap – czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1
w/w Rozporządzenia oraz czy zostało złożone w terminie a także czy kandydat
spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów;
II etap – praca pisemna ma na celu ocenę u kandydata: 1) znajomości zagadnień psychologii, w tym znajomości procedur badań oraz zasad etyki zawodowej, odpowiednio do stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs; 2) znajomości i umiejętności stosowania standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; 3) znajomości i umiejętności stosowania przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów oraz sporządzanie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów; 4) umiejętności zapewnienia zgodności zakresu opinii z postanowieniem organu zlecającego opinię;
5) umiejętności formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów
poprawności językowej i logiki wywodu;
III etap – umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego
formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku
specjalisty w zakresie psychiatrii.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu oraz tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15.


Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.


Agnieszka Wojciechowska-Langda
/PODPISANO ELEKTRONICZNIE/


*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy/wzory oświadczeń/oświadczenie dla kandydatów na stanowiska w OZSS


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Poligonowa 3, 04-051 w Warszawie;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@warszawapraga.so.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa;
3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;
7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;
9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Załączniki

Powiadom znajomego