W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Falenicy

Data przyjmowania zgłoszeń: 2011-07-07
Status konkursu: Nierozstrzygnięty

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie organizuje konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Falenicy.


Stanowisko dyrektora zakładu może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

- ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zakładzie,

- ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

- w okresie trzech lat poprzedzających bezpośrednio powierzenie stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat w uczelni, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

- posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

- nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.

Kandydat na dyrektora zakładu składa organizatorowi konkursu następujące dokumenty:

1. pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju zakładu (schroniska),

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

3. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

5. zaświadczenie o niekaralności,

6. zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu,

7. ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego,

8. kopie świadectw pracy,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzonego konkursu,

10. kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.


Oferty wraz z dokumentami należy składać do dnia 7 lipca 2011 r. na adres:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
00-898 Warszawa
al. Solidarności 127
Oddział Administracyjny
III piętro, pokój 382
tel. 22 440-41-24

Oferty zgłoszone po wyżej wymienionym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

O złożeniu oferty w terminie decydować będzie data stempla pocztowego.Posiedzenie Komisji Konkursowej wyznaczono na dzień 12 lipca 2011r. o godzinie 11.00 w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, w pokoju nr 380 (III piętro).


Celem posiedzenia będzie:

1. sprawdzenie warunków formalnych obejmujących ustalenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
O dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu decyduje przewodniczący komisji.

2. rozmowa z kandydatami na temat koncepcji funkcjonowania i rozwoju Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy, zaiteresowań zawodowych i dotychczasowych osiągnięć.


Zarządzenie Nr 58/2011 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (plik PDF).

Powiadom znajomego