W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko: protokolanta sądowego/ sekretarza sądowego

Data przyjmowania zgłoszeń: 2013-12-20
Status konkursu: Rozstrzygnięty

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r.

Wyniki konkursu na stanowisko protokolanta sądowego/sekretarza sądowego:

KONKURS NA STANOWISKO PROTOKOLANTA SĄDOWEGO/SEKRETARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE
OKRĘGOWYM WARSZAWA – PRAGA W WARSZAWIE
W DNIU 10 STYCZNIA 2014 r.

WYGRAŁA:


• Pani Justyna Skwiot


NA LISTĘ REZERWOWĄ ZOSTALI WPISANI:

• Pani Paulina Goździk
• Pani Monika Oleksy
• Pani Paulina Skoczyń
• Pan Robert Wójcik
• Pan Mikołaj ŻaboklickiWarszawa, dnia 2 stycznia 2014 roku


Lista osób zakwalifikowanych
do II etapu konkursu

na stanowisko
protokolanta sądowego/sekretarza sądowego,

który odbędzie się
10 stycznia 2014 roku w sali 376, godz. 09:00
w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
przy al. Solidarności 127 w Warszawie


1. Dominika Bok
2. Adriana Bożek
3. Sylwia Drabot
4. Agnieszka Dominiak
5. Aleksandra Figiel
6. Eliza Godziebiewska
7. Paulina Stanisława Goździk
8. Magdalena Grabowska
9. Agata Janicka
10. Karolina Kamińska
11. Ewelina Kaput
12. Rafał Marcin Karszyński
13. Angelika Joanna Kawka
14. Paweł Kępiński
15. Damian Korzeb
16. Kinga Kosicka
17. Justyna Kowalik
18. Magda Kwiatkowska
19. Sylwia Laskowska
20. Agnieszka Lis
21. Katarzyna Litwin
22. Justyna Nowak
23. Monika Oleksy
24. Klaudia Karolina Piotrowska
25. Marta Piotrowska
26. Katarzyna Piśkiewicz
27. Joanna Rekruciak
28. Anna Rusak
29. Paulina Skoczyń
30. Magdalena Skuza
31. Justyna Skwiot
32. Magdalena Sobolewska
33. Monika Sobotka
34. Anna Stachnik
35. Marta Szymanowska
36. Dorota Szymańska
37. Lidia Tokarska
38. Beata Wachowicz
39. Joanna Walczak
40. Kornel Wilde
41. Monika Wójcik
42. Robert Wójcik
43. Mikołaj Żaboklicki
44. Agnieszka Żmijewska


III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu II etapu konkursu od godz. 12:00 w dniu 10 stycznia 2014 roku w sali 376 w gmachu Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie przy Al. Solidarności 127 w Warszawie.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 roku

OGŁOSZENIE 9/13
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
al. Solidarności 127, 00 - 898 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U. z 1998r., nr 162, poz. 1125 z późn. zm.)

na stanowisko: protokolanta sądowego/ sekretarza sądowego - w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba wolnych etatów:1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku protokolanta sądowego/sekretarza sądowego:

• prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń wydanych przez sędziego referenta celem zapewnienia prawidłowego toku spraw (przygotowanie projektów pism wychodzących z referatu),
• protokołowanie na rozprawach,
• wprowadzanie danych do programu Sawa w zakresie obsługiwanego referatu Sędziego i monitorowanie zgodności i kompletności wpisów w systemie z aktami,
• podkładanie do właściwych akt wpływającej korespondencji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru i przesyłek niedoręczonych, dokonywanie reklamacji,
• przedstawianie sędziemu akt z korespondencją,
• przygotowywanie akt na sesję i drukowanie wokand,
• chronologiczne i staranne prowadzenie akt (opisywanie obwolut w zakresie informacji dodatkowych, łączenie kart w sposób trwały i ich numerowanie).

Wymagania konieczne na stanowisku protokolanta sądowego/ sekretarza sądowego:

• wykształcenie średnie lub wyższe co najmniej I stopnia,
• umiejętność biegłego pisania na komputerze; min 180 znaków/min,
• biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
• posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania preferowane:

• wykształcenie wyższe I stopnia,
• znajomość metod i technik pracy biurowej,
• zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
• umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

Oferujemy:

• pracę w przyjaznym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość korzystania z wachlarza świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• wynagrodzenie adekwatne do efektywności i jakości wykonywanej pracy,
• środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym,
• możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV (mile widziane zdjęcie kandydata),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• wypełnioną ankietę personalną,*
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*
• oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, póz.926 ze zm.).*

Mile widziane referencje od poprzedniego pracodawcy.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu do dnia 20 grudnia 2013 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce w III kwartale 2013 r. nie osiągnął poziomu 6 %.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin przeprowadzenia II i III etapu konkursu wraz listą osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszony na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Sądu najpóźniej w dniu 10 styczna 2014 roku.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Oddziale Kadr, III piętro pokój nr 386, w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

*druki oświadczeń oraz ankiety personalnej dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty

Powiadom znajomego