W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Finansowym - ogłoszenie 10/2020 ( zakończony)

Warszawa, dnia 07 lipca 2020  r.

OGŁOSZENIE 10/2020
Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
 ogłasza konkurs na wolne stanowisko
w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy o pracownikach
sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz.577)

 

na stanowisko: inspektora w Oddziale Finansowym - w pełnym wymiarze czasu pracy

 • §  liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Oddziale Finansowym:

 • ·      Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji dotyczącej Oddziału Finansowego,
 • Sporządzanie projektów pism,
 • ·      Sporządzanie zestawień tabelarycznych na potrzeby Oddziału Finansowego,
 • ·      Wprowadzanie danych do modułu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego (strony postępowania sądowego) w systemie SAP ZSRK,
 • ·      Prowadzenie ewidencji operacji finansowych w zakresie wydatków budżetowych: dekretacja i księgowanie dokumentów, współpraca z Wydziałami orzeczniczymi,
 • ·      Sporządzanie list płac i generowanie przelewów dla stron postępowania m.in. biegłych, tłumaczy, kuratorów, ławników, radców prawnych,
 • ·      Comiesięczne naliczanie podatków, sporządzanie stosownych informacji i deklaracji podatkowych oraz ich terminowe przesyłanie do podatników i właściwych urzędów skarbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowym,
 • ·      Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym poleceń do wypłaty dla stron postępowania,
 • ·      Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przedłożonych przez strony postępowania (biegłych, tłumaczy, kuratorów, ławników, radców prawnych, świadków) rachunków i faktur polegające na ocenie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wymagania konieczne na stanowisku inspektora:

 • wykształcenie wyższe I stopnia,
 • znajomość obowiązujących przepisów (m.in. Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • umiejętność organizacji pracy,
 • gotowość do uczenia się,
 • skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 • biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),
 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe,
 • nie może być w stosunku do kandydata prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ·      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość sytemu SAP,
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 • wysoki poziom komunikatywności,
 • sprawność działania,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • wysokie zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • odpowiedzialność, opanowanie, samodzielność.

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia,
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe,
 • kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe*,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)*.

 

W W/w dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)
w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-10/20) do dnia 24 lipca 2020 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie,
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Ze względu na panującą sytuację zalecane są zgłoszenia drogą pocztową. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

 

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-18

 

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.


Z uwagi na zakończenie konkursu oraz  z uwagi na  ochronę danych osobowych,  lista osób zakwalifikowanych  do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępniona każdorazowo na Państwa wniosek. 


Powiadom znajomego