Wiadomości oraz praktyczne wskazówki z zakresu europejskiego wymiaru sprawiedliwości są dostępne:

EUROPEJSKI PORTAL „E-SPRAWIEDLIWOŚĆ” http://e-justice.europa.eu
- portal Komisji Europejskiej, zawiera informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych; skierowany do obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości; interaktywne formularze online; informacje dostępne są w 22 językach

EC.EUROPA.EU http://ec.europa.eu
- oficjalna strona internetowa Komisji Europejskiej, która jest częścią portalu Europa (oficjalnego portalu UE); na stronie, w zakładce „Informacje i porady” - „Pomoc prawna” dostępne są m.in.:
- EUR-lex – baza aktów prawnych UE http://eur-lex.europa.eu/
- Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych ttp://ec.europa.eu/civiljustice
- Europejski atlas sądowy współpraca sądowa między krajami UE w sprawach cywilnych http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Atlas obejmuje następujące dziedziny:
a. pomoc prawna
b. doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych
c. postępowanie na szczeblu europejskim
d. przeprowadzanie dowodu
e. uznawanie i wykonywanie orzeczeń
f. odszkodowania dla ofiar przestępstw

Portal internetowy Couples in Europe http://www.coupleseurope.eu
- omawia przepisy prawne obowiązujące w 27 państwach Unii Europejskiej, dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego oraz konsekwencji majątkowych związków rejestrowanych; zawiera odpowiedzi na pytania m.in. o sąd i prawo właściwe, zasady podziału majątku w przypadku związków o charakterze międzynarodowym; portal ma 21 wersji językowych, w tym także polski