Konwencja haska - informacje

Podstawa prawna: Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 2011 r.)

Państwa-Strony Konwencji (wykaz nie uwzględnia państw członkowskich UE, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009): Albania, Azerbejdżan (od 28-02-2024 r.), Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Botswana (od 16-11-2023 r.), Brazylia, Czarnogóra, Ekwador, Filipiny, Gujana, Honduras, Kazachstan, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Serbia, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania

Konwencja ma zastosowanie:
• do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
• do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia,
• do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III w/w Konwencji.

Konwencja haska z 2007 r. zastępuje m.in. :
- konwencję haską z dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych
- konwencję haską z dnia 15 kwietnia 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiązków alimentacyjnych w stosunku do dzieci
- konwencję nowojorską o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granica z dnia 20 czerwca 1956 r.
- o ile ich zakres stosowania między państwami pokrywa się z zakresem stosowania konwencji haskiej z 2007 r.

Wykonanie wyroku/postanowienia/ ugody alimentacyjnej - wymagane dokumenty:
1. wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia albo wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym
2. odpis orzeczenia/ugody
3. dokument, wydany przez właściwy sąd stwierdzający, że orzeczenie/ugoda jest wykonalne
4. poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i wezwania na rozprawę albo dokumenty poświadczające, że pozwany został należycie powiadomiony o wydaniu orzeczenia i miał możliwość wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego – nie ma zastosowania do ugód zawartych przed sądem
5. dokument określający kwotę zaległych płatności z podaniem daty jej wyliczenia
6. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu; zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki (rok) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

Na żądanie właściwych organów zagranicznych do wniosku dołącza się oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje i dane zawarte w oświadczeniu.

Komplet dokumentów składa się przy odrębnym piśmie kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – w piśmie przewodnim należy wskazać: adres zamieszkania wnioskodawcy, nr tel. kontaktowego, ewentualnie adres poczty elektronicznej.

INSTRUKCJE I FORMULARZE>