Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:


Lista biegłych sądowych - stan na 01/10/2020 r.

Lista biegłych sądowych (uzależnienie od alkoholu) - stan na 10 marca 2020 r.


zawarte w liście dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zaprasza do współpracy wszystkich specjalistów nauk medycznych, którzy chcą się podjąć pełnienia funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.
treść komunikatu Wiceprezesa SOWP >>>

Informacje dot. wynagrodzenia biegłych sądowych:
Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa
aktualna kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł. (art. 9 ust.1 p.2a ustawy budżetowej na 2018 rok - Dz.U. z 2018 poz.291) - bez zmian w stosunku do 2017 roku 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2013 r. poz. 518) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ►zob. treść pdf
stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej tj. od 22,90 do 32,39zł
w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat tj. 34,36 – 48,58zł
stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy:
- profesora 3,93% tj. 70,32zł
- doktora habilitowanego 3,08% tj. 55,11 zł
- doktora 2,55% tj. 45,63zł w przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
- za tłumaczenie z j. migowego oraz innych środków komunikowania 1,69% tj. 30,24 zł
- za tłumaczenie na j. migowy oraz inne środki komunikowania 2,21% tj. 39,55zł

 
stanowisko Ministra Finansów w kwestii wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne (informacja Ministra Sprawiedliwości z 22.09.2015)

 
oświadczenie podatkowe (druk-format pdf)
oświadczenie dot. kosztów podróży wolnych od podatku dochodowego (format word)