W związku z rosnącym zainteresowaniem alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR), informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości uruchomiła nabór na niestacjonarne studia podyplomowe „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” na rok akademicki 2022/2023.

Studia podyplomowe na kierunku ”Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” dedykowane są w szczególności pracownikom jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, jak również wszystkim zainteresowanym mediacją.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Studia umożliwią słuchaczom udział w wykładach, warsztatach oraz konwersatoriach, które pozwolą na zdobycie wiedzy nt. mediacji, w szczególności mediacji „po wyroku” (w kontekście mediacji resocjalizacyjnych i readaptacyjnych) oraz ukształtowanie umiejętności niezbędnych w procesie rozwiązywania sporów. Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r., a kończą  - egzaminem - w czerwcu 2023 r. Kandydaci na studia podyplomowe na kierunku „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” przyjmowani są w ramach ustalonego limitu miejsc*. Przyjęcie na studia nastąpi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na warunkach i w trybie określonym właściwym zarządzeniem Rektora-Komendanta w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie „Mediacje i sprawiedliwość naprawcza” prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

*Kandydaci na studia podyplomowe będący funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej kwalifikowani są poza kolejnością.

Chętnych zapraszamy do udziału w rekrutacji, która trwa do 30 września br.

Opłata roczna za studia podyplomowe wynosi 3 200,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej https://swws.edu.pl/ w zakładkach „Rekrutacja” https://swws.edu.pl/rekrutacja-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/ oraz „Kształcenie” https://swws.edu.pl/ksztalcenie-kierunek-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/  

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Działu Organizacji Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, tel. kontaktowy  (kier. 22) 602 44 18; (kier. 22) 22 602 44 31; e-mail: rekrutacja.studia@swws.edu.pl 


Aby zwiększyć świadomość obywateli nt. mediacji i dotrzeć z tym do jak najszerszego grona osób, Wydział do spraw Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął prace nad stworzeniem cyklu „Mediacja na co dzień – historie prawdziwe”.
Projekt ma na celu przedstawienie zalet płynących z korzystania z mediacji oraz upowszechnienie wiedzy o tej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów poprzez publikację opisu prawdziwych konfliktów, w których - dzięki mediacji - strony sporu doszły do porozumienia, polepszyły swoje relacje, uniknęły długiego i kosztownego procesu sądowego.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie historii, w których byli Państwo mediatorem w danej sprawie lub stroną sporu. Prosimy, aby tekst był zwięzły (do 2000 znaków), napisany prostym i zrozumiałym językiem, a imiona bohaterów i inne wrażliwe dane zostały zmienione lub zanonimizowane.
Poniżej przesyłamy przykładową historię przesłaną przez jednego z obserwatorów fanpage’u Mediacja na Facebook’u:

„Jestem osobą starszą, cierpiącą na wiele chorób. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani z nowo otwartej kliniki z zaproszeniem na bezpłatne badania. Zdecydowałam się z nich skorzystać. Ku mojemu zdziwieniu, podczas wizyty nie wykonano żadnych badań. Zostałam za to namówiona na wykupienie pakietu medycznego i podpisanie z kliniką umowy na świadczenie usług medycznych. Pamiętam, że nie miałam nawet możliwości dokładnego zapoznania się z treścią tej umowy, bo w kolejce czekał pacjent. Kiedy wróciłam do domu, przemyślałam wszystko i stwierdziłam, że nie stać mieć na prywatną opiekę medyczną. Mam niską emeryturę i czasami nie starcza mi nawet na wykupienie lekarstw. Następnego dnia poszłam do kliniki, aby rozwiązać umowę. Pani na recepcji powiedziała, że nie mogę się już wycofać. Mimo, że ani razu nie skorzystałam z usług kliniki, otrzymałam kilkukrotnie wezwanie do zapłaty. Sprawa trafiła do sądu. Mój stan zdrowia pogarszał się z powodu stresu związanego ze złą sytuacją finansową i częstymi wizytami w sądzie. W końcu przyznano mi pełnomocnika z urzędu, dzięki któremu sąd skierował sprawę do mediacji. Mediator zaprosił nas na spotkanie i pomógł znaleźć rozwiązanie. Dzięki niemu udało się zawrzeć ugodę. Gdyby nie mediacja, sprawa mogłaby toczyć się jeszcze wiele miesięcy i nie wiadomo jak wyglądałoby jej rozstrzygnięcie.”

Materiały opublikowane zostaną na fanpage’u Mediacja na Facebook’u oraz w zakładce Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Dane autorów – na ich życzenie – mogą nie być udostępnione.
Zorganizujemy spotkanie (w zależności od sytuacji epidemiologicznej – stacjonarnie/online) autorów wszystkich nadesłanych prac z pracownikami Wydziału, w celu omówienia nadesłanych materiałów. Stworzymy bazę mailingową, obejmującą autorów nadesłanych materiałów, z której pozwolimy sobie korzystać np. podczas konsultacji bieżących działań w zakresie mediacji.
Do autorów najciekawszych historii wyślemy nagrody książkowe oraz pakiet gadżetów mediacyjnych.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacja-na-co-dzien--historie-prawdziwe
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Adrianna.Aftanska@ms.gov.pl.


Aby uświetnić w 2022 roku obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadającego w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

Prace można przesyłać do 31 maja 2022 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie konkursu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji2.

aktualności z zakresu mediacji, informacje nt. projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz inicjatywy podejmowane przez wymiar sprawiedliwości w celu promocji alternatywach metod rozwiązywania sporów znajdziecie Państwo na stronie MEDIACJA na portalu Facebook https://www.facebook.com/mediacja.gov/.


Czym jest mediacja? 

Mediacja (z łac. mediare – „być w środku”) to niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie zakończenia sprawy, które zostanie zaakceptowane przez obie strony. 
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinnych, gospodarczych czy ze stosunku pracy.

Zasady mediacji 

dobrowolność - mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji 
bezstronność - strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane 
poufność - przebieg postępowania objęty jest tajemnicą 
neutralność - mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania 
akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia

Zalety mediacji 

nieformalność postępowania - mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności 
szybkość postępowania - proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym 
niskie koszty (uwaga! istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji)*)
satysfakcja - strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce 
skuteczność - skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów

*) Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
Z usługi tej wyłączone są:
- mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,
- sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Bliższe informacje o nieodpłatnych usługach pomocowych znajdują się na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) - zob. treść

Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

dane statystyczne dot. mediacji;

Aktualne informacje o danych statystycznych dotyczących mediacji dostępne są na stronie internetowej pn. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości pod następującym adresem:
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie

Postępowanie mediacyjne w SR i SO w latach 2006-2019

Więcej wiadomości o mediacji (m.in. informatory, regulacje prawne oraz ich omówienie, dane statystyczne) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – w zakładce „Mediacje” (Co robimy/Dla obywateli/Mediacje).

 

 

Regulacje cywilne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) → art. 123, art. 124, art. 125, art. 568, art. 917, art. 918;

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) → art. 10, art. 981, art. 103, art. 104, art. 1041, art. 1831, art. 1832, art. 1833, art. 1833a, art. 1834, art. 1835,art. 1836, art. 1837, art. 1838, art. 1839, art. 18310, art. 18311, art. 18312, art. 18313, art. 18314, art. 18315, art. 187, art. 2021, art. 2052, art.2056, art. 2057, art. 210, art. 2591, art. 355, art. 3941a, art. 436, art. 4452, art. 5702, art. 5781, art. 59815, art. 59817, art. 59819;

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755) → art. 5, art. 13e, art. 22, art. 24, art. 71, art. 79, art. 93, art. 93a, art. 95, art. 117;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365) → art. 16a, art. 157a, art. 157b, art.157c, art. 157d, art. 157e, art. 157f;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016 poz. 921);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141).

Regulacje karne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) → art. 53, art. 68;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568) → art. 23a, art. 107, art. 178a, art. 339, art. 489, art. 492, art. 493, art. 494, art. 619, art. 632;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 523) → art. 1, art. 43, art. 162;

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 716);

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 663).

Regulacje administracyjne:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) → art. 13, art. 35, art. 83, art. 96a, art. 96b, art. 96c, art. 96d, art. 96e, art. 96f, art. 96g, art. 96h, art. 96i, art. 96j, art. 96k, art. 96l, art. 96m, art. 96n, art.114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120, art. 121, art. 121a, art.122, art. 263, art. 263a, art. 264;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1087);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1088).

Międzynarodowe i Polskie standardy dotyczące mediacji

Mediacje Europejskie / międzynarodowe:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200852WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r..

Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające

Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów

Deklaracja wrocławska dotycząca mediacji dwunarodowściowych

Standardy mediacji ADR uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR

Kodeks etyczny mediatorów polskich (maj 2008)

Standardy szkolenia mediatorów

Regulacje prawne, dokumenty i deklaracja o stosowaniu mediacji oraz omówienie regulacji prawnych dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje [Co robimy/Dla obywateli/Mediacje/Akty prawne, publikacje, statystyki/Akty prawne i dokumenty regulujące mediację]

Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wprowadza dyżury stałych mediatorów.

Ze względu na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego dyżury będą pełnione w formie telefonicznej.

Każdy może bezpłatnie uzyskać informację w sprawie procedury i kosztów mediacji, a także skonsultować się czy w konkretnym sporze jest możliwość przeprowadzenia mediacji i zakończenia sprawy w drodze ugody zawartej przed mediatorem.

     

dzień godziny dyżurów telefon do mediatora
poniedziałek 9.00 - 12.00 601 717 817
wtorek 12.00 - 15.00 666 686 726
środa 9.00 - 12.00 607 752 030
czwartek 12.00 - 15.00 600 775 873
piątek 9.00 - 12.00 530 519 819

LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW:


Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie: SSO Jacek Łabuda - Wiceprezes SOWP 

kontakt: Ewa Keber - tel. 22 417 74 24, e-mail:ewa.keber@warszawapraga.so.gov.pl INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ MEDIATORÓW

Warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 poz. 716) (zob. treść), zaś w sprawach nieletnich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591) (zob.treść).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego Warszaw-Praga w Warszawie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu;
 2. życiorys lub kwestionariusz osobowy zawierający adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. kopię dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie o korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 7. kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 8. inne pisma, rekomendacje; i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczeni życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 9. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora;
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. informację zawierającą adres neutralnego i bezpiecznego lokalu, w którym osoba zainteresowana przeprowadza postępowanie mediacyjne.

Instytucje ubiegające się o wpis na powyższe listy zobowiązane są złożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. statut instytucji;
 3. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji zobowiązana jest dostarczyć komplet dokumentów jak powyżej.

Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (parter w budynku Sądu). 

szczegółowych informacji udziela: Ewa Keber pod nr tel. 22 417 74 24; e-mail: ewa.keber@warszawapraga.so.gov.plINFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 z późn. zm.) (zobacz treść)

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 101, z późn. zm.),
2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
3. ukończyła 26 lat,
4. zna język polski,
5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:
1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 roku – Dz. U. z 2016 roku poz. 122)
- rozporządzenie MS z 20.01.2016
- wniosek
2. oświadczenie (druk)
3. kopię dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:
informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,
spis wydanych publikacji na temat mediacji,
opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (zgodnie z pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 roku poz. 783 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2020 r., w mieście stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy kierować opłatę skarbową tj.:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dokumenty można złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (parter) lub nadesłać pocztą na adres:

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

UWAGA: Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może zażądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.