W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego - ZAKOŃCZONY (wyniki)

OGŁOSZENIE
Prezesa Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie
o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego
 

 1. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Konkurs dotyczy następujących limitów miejsc: 1 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 1 w Sądzie Rejonowym w Legionowie oraz 1 w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Osoba przystępująca do konkursu winna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (j.t.: Dz.U.2020.167), to jest: posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, być nieskazitelnego charakteru, być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
 3. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego z oznaczeniem konkursu,
 • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
 • CV, w tym informacje o przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na wymaganych kierunkach i uzyskania tytułu magistra,
 • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy,
 • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła,
 • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku nr 1) - warunkiem zatrudnienia osoby na aplikację kuratorską jest złożenie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku nr 2),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku nr 3),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kuratora sądowego,
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

Kopie dokumentów są akceptowane jedynie po urzędowym poświadczeniu za zgodność z oryginałem - notarialnie lub przez osobę, która wystawiła dokument. 

Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do 7 marca 2022 roku, nadesłać drogą pocztową wskazane dokumenty, na adres Biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską” lub złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Dokumenty, które wpłyną drogą pocztową do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub zostaną złożone w Biurze Obsługi Interesantów, po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

5. Komisja konkursowa zamieści na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie listę uczestników konkursu, spełniających wymagania formalne, po dokonaniu analizy dostarczonych aplikacji. Termin i miejsce konkursu zostaną podane na stronie internetowej w oddzielnym ogłoszeniu.

6. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikanta kuratorskiego na Zarządzenie nr 22/22 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 roku, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Część pisemna i ustna konkursu będzie obejmowała wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych i prawnych, w tym z zakresu funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Nadto w części ustnej będą brane pod uwagę umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

9. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 417-74-50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

10. Dokumentację przesłaną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


Z uwagi na zakończenie konkursu oraz  z uwagi na  ochronę danych osobowych,  lista osób zakwalifikowanych  do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępniona każdorazowo na Państwa wniosek. 

 


Załączniki

Powiadom znajomego