W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego - ZAKOŃCZONY (wyniki)

OGŁOSZENIE
Prezesa Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga w Warszawie
o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego
 

 1. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Konkurs dotyczy następujących limitów miejsc: 1 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, 1 w Sądzie Rejonowym w Legionowie oraz 1 w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Osoba przystępująca do konkursu winna odpowiadać warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (j.t.: Dz.U.2020.167), to jest: posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, być nieskazitelnego charakteru, być zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, ukończyć wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
 3. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego z oznaczeniem konkursu,
 • list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
 • CV, w tym informacje o przebiegu pracy zawodowej,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na wymaganych kierunkach i uzyskania tytułu magistra,
 • certyfikaty, dyplomy, świadectwa potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa pracy,
 • w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła,
 • oświadczenie o niekaralności (druk w załączniku nr 1) - warunkiem zatrudnienia osoby na aplikację kuratorską jest złożenie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (druk w załączniku nr 2),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączniku nr 3),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kuratora sądowego,
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy fakt.

Kopie dokumentów są akceptowane jedynie po urzędowym poświadczeniu za zgodność z oryginałem - notarialnie lub przez osobę, która wystawiła dokument. 

Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.

4. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do 7 marca 2022 roku, nadesłać drogą pocztową wskazane dokumenty, na adres Biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na aplikację kuratorską” lub złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Dokumenty, które wpłyną drogą pocztową do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub zostaną złożone w Biurze Obsługi Interesantów, po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną nie będą honorowane.

5. Komisja konkursowa zamieści na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie listę uczestników konkursu, spełniających wymagania formalne, po dokonaniu analizy dostarczonych aplikacji. Termin i miejsce konkursu zostaną podane na stronie internetowej w oddzielnym ogłoszeniu.

6. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin zasad przeprowadzenia Konkursu i dokonywania oceny kandydatów na aplikanta kuratorskiego na Zarządzenie nr 22/22 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 10 lutego 2022 roku, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Część pisemna i ustna konkursu będzie obejmowała wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych i prawnych, w tym z zakresu funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej. Nadto w części ustnej będą brane pod uwagę umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

9. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 417-74-50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

10. Dokumentację przesłaną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


Z uwagi na zakończenie konkursu oraz  z uwagi na  ochronę danych osobowych,  lista osób zakwalifikowanych  do kolejnych etapów konkursu oraz zakwalifikowanych do zatrudnienia została ukryta. Zostaną one udostępniona każdorazowo na Państwa wniosek. 

 


Załączniki

Powiadom znajomego