W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego - ogłoszenie BK.110.1.2024

Warszawa, 1 lipca 2024

Oznaczenie Konkursu: BK.110.1.2024


OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ogłasza konkurs

na stanowisko: aplikanta kuratorskiego

1. Sposób i tryb przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską określony został zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2023r. poz. 1095) – dalej skrót u.k.s. oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską (Dz. U. z 2023 r. poz. 514) – dalej skrót - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
2. Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Konkurs dotyczy 2 (dwóch) wolnych stanowisk:

  • 1 etat w Sądzie Rejonowym w Otwocku,
  • 1 etat w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny w terminie do dnia 15 września 2024 r. złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na podany powyżej adres (za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej tego operatora), dokumentację z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego, znak BK.110.1.2024”, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej ww. Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą w konkursie uwzględnione.
4. Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego,
• życiorys i informacje o przebiegu pracy zawodowej,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich i oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów rekrutacji w ramach konkursu (druk w załączniku),
• oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.k.s.
5. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć:
1) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy certyfikatów, dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych oraz świadectw pracy;
2) opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym pełni albo pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego

6. Konkurs odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa w następujących terminach:

1) pierwszy etap konkursu (zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023r.) – 26 września 2024 r.
2) drugi etap konkursu (zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023r.) – 10 października 2024 r.
3) trzeci etap konkursu (zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023r.) – 21 października 2024 r.
7. Zgodnie z art. 72 ust. 1 u.k.s. aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto
odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1–4 u.k.s. oraz przedłoży informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
8. Przy dostarczeniu dokumentacji w języku obcym konieczne jest załączenie dokumentacji również w języku polskim, potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego.
9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu prezes sądu okręgowego umieści listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej sądu, w celu poinformowania kandydatów i zapewnienia transparentności procedury konkursowej.
10. Komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r.
11. Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. informacja o wynikach konkursu, zawiera:
1) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu oraz ich wyniki;
2) imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia albo imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;
3) rezerwową listę kandydatów, na której o miejscu decyduje liczba punktów
uzyskanych przez kandydatów w konkursie albo informację, że taka lista nie
została sporządzona.
12. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 22 417 74 50, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.
13. Dokumentację złożoną na potrzeby rekrutacji należy odebrać z Biura Kuratora Okręgowego w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Agnieszka Wojciechowska-Langda
/PODPISANO ELEKTRONICZNIE/

Załączniki

Powiadom znajomego