Informacje dot. prowadzenia rozprawy w trybie zdalnym 

Informacje natury organizacyjnej:

Jeśli Sędzia zarządzi, że rozprawa z Państwa udziałem zostanie przeprowadzona zdalnie, to otrzymają Państwo e-maila z linkiem do rozprawy zdalnej oraz wezwanie lub zawiadomienie pocztą. Czasem, gdy termin rozprawy jest bliski, otrzymają Państwo tylko e-maila z linkiem do rozprawy zdalnej, bez zawiadomienia/wezwania pocztą. E-mail, który Państwo otrzymają, nie wymaga potwierdzenia odbioru ani potwierdzenia obecności na rozprawie zdalnej.

Informacje natury technicznej:

Aby wziąć udział w rozprawie zdalnej należy mieć dostęp do sprzętu: 

- komputera stacjonarnego z kamerką i głośnikiem lub słuchawkami 

- albo laptopa, tabletu itp., 

- ewentualnie smartfona - podłączonego do Internetu. 

Nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie.

Rozprawa zdalna w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie jest przeprowadzana przy pomocy aplikacji MS TEAMS.

Informacje dot. udziału w rozprawie zdalnej:

1.     Sąd i protokolant w czasie rozprawy są obecni w budynku Sądu w sali rozpraw (numer sali rozpraw jest podany w zawiadomieniu/wezwaniu przesłanym Państwu pocztą).

2.     Osoby uczestniczące w rozprawie, m.in. strony, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli – uczestniczą w rozprawie zdalnie, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Na  adresy e-mailowe są wysyłane linki umożliwiające udział w rozprawie. Wydruki tych e-maili są załączane do akt sprawy.

3.     Według zapewnienia udzielonego Sądowi Okręgowemu Warszawa-Praga w Warszawie przez firmę Microsoft Teams:

- dane przesyłane w czasie rozprawy zdalnej (wideokonferencji) nie są przez firmę Microsoft nagrywane ani przechowywane; 

- dane te nie są przesyłane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej; 

- przesyłane dane są szyfrowane. Połączenie w czasie rozprawy zdalnej jest zatem bezpieczne. Przepisy o ochronie danych osobowych są zachowane.

4.     Rozprawa zdalna może być nagrywana bezpośrednio w sądowym programie Re-Court, w którym jest z niej sporządzany protokół  – taki sam, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu. Protokół – czy to elektroniczny, czy pisemny - będzie dostępny dla stron na takich samych zasadach, jak w przypadku rozpraw stacjonarnych odbywanych w budynku Sądu.

5.      Strona, która ma pełnomocnika, może uczestniczyć w rozprawie zdalnej samodzielnie albo razem z pełnomocnikiem – np. w jego kancelarii.

6.     Świadek może uczestniczyć w rozprawie zdalnej samodzielnie albo – o ile Sędzia nie zarządził inaczej - razem ze stroną, która wskazała świadka, np. w kancelarii pełnomocnika tej strony.

7.     Jeśli rozprawa w sprawie jest jawna - publiczność może obserwować rozprawę w sali rozpraw, o ile zostanie zachowany dopuszczalny limit osób mogących przebywać na sali związany z reżimem sanitarnym w stanie epidemii (zgodnie z treścią załącznika do zarządzenia Prezesa i Dyrektora SOWP nr 68/21 z dnia 1 czerwca 2021 roku) - albo zdalnie, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru do Sądu i przesłaniu przez Sąd linka do rozprawy zdalnej. Jeżeli rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami albo z wyłączeniem jawności – publiczność nie może uczestniczyć w rozprawie zdalnej.

8.     Przed rozprawą zdalną dobrze jest przygotować dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem – mogą być Państwo poproszeni przez Sędziego o okazanie tego dokumentu poprzez zbliżenie go do kamerki.

9.     Jeśli zamierzacie Państwo okazywać w czasie rozprawy pisma lub inne dokumenty – można je okazywać przez zbliżenie do kamerki. Jeśli są to dokumenty mało czytelne, np. pisane drobną czcionką – można przed rozprawą przygotować ich skany i okazać je na rozprawie zdalnej poprzez funkcję „Udostępnij Ekran”. Jeśli będą Państwo przy tym potrzebowali pomocy, Sędzia prowadzący rozprawę zdalną udzieli Państwu wskazówek. Istnieje możliwość przekazania tych dokumentów (skany/zdjęcia) przed rozprawą lub w jej trakcie drogą mailową na adres e-mail: 

- Wydziału, w którym toczy się sprawa

- albo swojego pełnomocnika celem ich okazania w czasie rozprawy zdalnej. Sędzia prowadzący rozprawę zdalną pokieruje tymi działaniami i podejmie właściwe decyzje.

10.  Kamerkę komputera/laptop/smartfon należy ustawić tak, by dobrze widoczna była twarz osoby uczestniczącej w rozprawie zdalnej. Warto też sprawdzić, czy kamerka laptopa nie jest zasłonięta przegrodą i czy głośniki nie są wyciszone oraz czy sprzęt jest podłączony do prądu (aby uniknąć rozładowania komputera w trakcie rozprawy zdalnej).

11.   Po kliknięciu na udostępniony link do rozprawy zdalnej, znajdziecie się Państwo na rozprawie zdalnej; może jednak tak się zdarzyć, że trafią Państwo do poczekalni – należy tam zaczekać, aż Sędzia wpuści Państwa na rozprawę zdalną. 

12.  Jeśli na rozprawę zdalną wezwano świadków – po sprawdzeniu obecności na początku rozprawy zdalnej zostaną oni poproszeni o rozłączenie się i połączenie się ponownie. Jeśli rozprawa zdalna jest prowadzona z poczekalnią - świadkowie po ponownym połączeniu trafią do poczekalni, z której Sędzia będzie ich wpuszczał na rozprawę zdalną kolejno, aby złożyli zeznania.

13.  Czasem zdarzają się opóźnienia, gdy np. poprzednia rozprawa się przedłuża albo gdy są problemy techniczne. Należy wtedy poczekać, utrzymując połączenie. Jeśli to Państwo mają problemy z połączeniem – warto zawiadomić o tym telefonicznie inną osobę, która już jest połączona z Sądem (np. swojego pełnomocnika) albo zawiadomić Sąd dzwoniąc na numer telefonu kierownika Wydziału dostępny na stronie BIP Sądu lub przesyłając wiadomość na adres e-mailowy Wydziału.

14.  Może zdarzyć się, że link nie zadziała. Jeśli problem wystąpi przy próbie rozpoczęcia rozprawy, Sąd wyśle nowy link. Dlatego też, tak ważne jest udostępnienie Sądowi numeru telefonu do kontaktu, na wypadek ewentualnych problemów z połączeniem.

15.  Jeśli w trakcie rozprawy zdalnej zdarzą się kłopoty z połączeniem – prosimy o rozłączenie się i połączenie się ponownie. Czasem pomaga też podłączenie komputera do Internetu przewodem zamiast Wi-Fi. Sędzia prowadzący rozprawę zaczeka na Państwa.

16.  W czasie połączenia aktywny jest w aplikacji MS Teams czat – czyli miejsce, gdzie można pisać informacje widoczne dla wszystkich uczestników rozprawy zdalnej. Można tam np. zgłosić ewentualne problemy ze słyszalnością rozprawy.

17.  Podczas rozprawy obowiązują standardowe zasady zachowania w Sądzie:

a) każda osoba, która bierze udział w rozprawie zdalnej, jest obowiązana do przebywania w miejscu, które gwarantuje przeprowadzenie rozprawy zdalnej w sposób odpowiadający powadze Sądu; sędzia może zastrzec, że określona osoba weźmie udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu prowadzącego postępowanie, jeżeli będzie przebywać w budynku innego sądu;

b) osoby uczestniczące w rozprawie zdalnej powinny być ubrane stosownie, w sposób odpowiadający powadze Sądu; pełnomocników zawodowych obowiązuje strój urzędowy; 

c) podczas rozprawy zdalnej nie można spożywać posiłków ani pić napojów, z wyjątkiem wody.

18.  Sędzia prowadzący rozprawę zdalną powiadomi, czy mają Państwo w czasie rozprawy zdalnej siedzieć czy też należy wstawać i kiedy (np. w czasie odbierania przyrzeczenia lub ogłaszania wyroku). Przepisy nie regulują tego szczegółowo i decyzja w tym względzie należy do Sędziego. Przy ewentualnym wstawaniu należy odsunąć się od kamerki na taką odległość, tak, aby w ekranie była widoczna twarz i górna część sylwetki.

19.  Zamiar wypowiedzi należy sygnalizować naciśnięciem ikonki z dłonią.

20.  W czasie wypowiedzi należy uważać (sprawdzać), czy nie jest wyciszony mikrofon.

21.  Jeśli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości – proszę zgłaszać je Sędziemu prowadzącemu rozprawę.

wzór wniosku o przeprowadzenie rozprawy w trybie zdalnym [termin do złożenia wniosku wynosi 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania na posiedzenie]