Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu
Istotne warunki przetargu
formularz ofertowy
wzór umowy
wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
szkic pomieszczeń
wykaz punktów gastronomicznych
kalkulacja kosztów eksploatacyjnych