Informacja z 10 stycznia 2023 r. Dyrektora SOWP dot. postępowania nr KC/SOWP/34/22 o modyfikacji Istotnych Warunków Pisemnego Przetargu Publicznego, wzoru umowy i formularza ofertowegoZałączniki:

ogłoszenie o przetargu
wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
szkic pomieszczeń
wykaz punktów gastronomicznych
kalkulacja kosztów eksploatacyjnych
Zmodyfikowane Istotne warunki przetargu pisemnego
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy formularz ofertowy
Zmodyfikowany załącznik Nr 2 do IWP - Wzór Umowy