Informacja z 18 stycznia 2023 r. o modyfikacji Istotnych Warunków Pisemnego Przetargu Publicznego

Organizator przetargu informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 27 stycznia 2023 r. godz. 10:00


Informacja z 10 stycznia 2023 r. Dyrektora SOWP dot. postępowania nr KC/SOWP/34/22 o modyfikacji Istotnych Warunków Pisemnego Przetargu Publicznego, wzoru umowy i formularza ofertowego

 Załączniki:

ogłoszenie o przetargu
wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
szkic pomieszczeń
wykaz punktów gastronomicznych
kalkulacja kosztów eksploatacyjnych
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy formularz ofertowy
Zmodyfikowany załącznik Nr 2 do IWP - Wzór Umowy
zmodyfikowane Istotne warunki przetargu pisemnego
zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
informacja z otwarcia ofert