W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Mediacje

XML

Treść

W dniach 12-16 października 2020 roku  obchodzony jest Tydzień Mediacji.  Wszelkie informacje na temat w/w akcji  otrzymają Państwo pod numerem telefonu  22 417 74 24.

Dyżury Mediatorów w ramach obchodów Tygodnia Mediacji


KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

KOMUNIKAT  W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 


Czym jest mediacja
Mediacja (z łac. mediare – „być w środku”) to niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie i przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie zakończenia sprawy, które zostanie zaakceptowane przez obie strony.
W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: cywilne, karne, nieletnich, rodzinnych, gospodarczych czy ze stosunku pracy.

Zasady mediacji

dobrowolność - mediacja jest możliwa tylko przy dobrowolnym wyrażeniu zgody przez obie strony sporu, bez wywierania jakiejkolwiek presji czy nacisku; strony mogą na każdym etapie odstąpić od udziału w mediacji
bezstronność - strony tego postępowania mają równe prawa i powinny być jednakowo traktowane
poufność - przebieg postępowania objęty jest tajemnicą
neutralność - mediator nie jest arbitrem, jest bezstronną i neutralną osobą, która nie narzuca i nie sugeruje właściwego – jego zdaniem – rozwiązania
akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w uzyskaniu porozumienia

Zalety mediacji

nieformalność postępowania - mediacja odbywa się poza sądem, w atmosferze prywatności
szybkość postępowania - proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu, bez konieczności udziału w często długim i stresującym procesie sądowym
niskie koszty (uwaga! istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji)*)
satysfakcja - strony stosują się do przyjętych ustaleń, ponieważ same te ustalenia poczyniły; w mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu; wynikiem mediacji jest satysfakcja dla obu stron wynikająca z możliwości wzięcia sprawy w swoje ręce
skuteczność - skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki, w tym w USA, Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach; mediacja jest alternatywą dla przeciążonego systemu wymiaru sprawiedliwości, jego formalizmu, przewlekłości i wysokich kosztów

*) Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielanie informacji o mediacji i pozostałych formach rozwiązywania sporów w sposób polubowny,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
Z usługi tej wyłączone są:
- mediacje prowadzone na skutek skierowania stron przez sąd do mediacji,
- sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. Z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest uprawniona osoba fizyczna.

Bliższe informacje o nieodpłatnych usługach pomocowych znajdują się na stronach BIP poszczególnych starostw powiatowych oraz na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) - zob. treść
LISTY I WYKAZY MEDIATORÓW:
WZÓR WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI>Koordynator ds. mediacji w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie: SSO Jacek Łabuda - Wiceprezes SOWP
Koordynator ds. mediacji w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie: SSO Mariusz Jabłoński - Wiceprezes SOWP

kontakt: Ewa Keber - tel. 22 417 74 31, e-mail:ewa.keber@warszawapraga.so.gov.plINFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ MEDIATORÓW
Warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 poz. 716) (zob. treść), zaś w sprawach nieletnich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591) (zob.treść).

Osoby ubiegające się o wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego Warszaw-Praga w Warszawie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu;
 2. życiorys lub kwestionariusz osobowy zawierający adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. kopię dowodu osobistego;
 6. zaświadczenie o korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 7. kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
 8. inne pisma, rekomendacje; i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczeni życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów;
 9. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora;
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. informację zawierającą adres neutralnego i bezpiecznego lokalu, w którym osoba zainteresowana przeprowadza postępowanie mediacyjne.
Instytucje ubiegające się o wpis na powyższe listy zobowiązane są złożyć:

 1. aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 2. statut instytucji;
 3. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji zobowiązana jest dostarczyć komplet dokumentów jak powyżej.
Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (parter). 

szczegółowych informacji udziela: Ewa Keber pod nr tel. 22 417 74 31; e-mail: ewa.keber@warszawapraga.so.gov.pl

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW
Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 z późn. zm.) (zobacz treść)

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 101, z późn. zm.),
2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
3. ukończyła 26 lat,
4. zna język polski,
5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:
1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 roku – Dz. U. z 2016 roku poz. 122)
- rozporządzenie MS z 20.01.2016
- wniosek
2. oświadczenie (druk)
3. kopię dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:
informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,
spis wydanych publikacji na temat mediacji,
opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (zgodnie z pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 roku poz. 783 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2020 r., w mieście stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy kierować opłatę skarbową tj.:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dokumenty można złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie (parter) lub nadesłać pocztą na adres: Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa
UWAGA: Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może zażądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.

Informacje przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych, w tym z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa zobowiązań
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych
informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

INFORMATOR

informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów

Więcej wiadomości o mediacji (m.in. informatory, regulacje prawne oraz ich omówienie, dane statystyczne) można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – w zakładce „Mediacje”.

Międzynarodowy Dzień Mediacji - konkurs

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac konkursowych na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji został wydłużony. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 6 września 2020 roku.

Informacja o konkursie :
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane