W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Najczęściej zadawane pytania

1. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORADĘ PRAWNĄ?

Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich lub radcowskich. W sądzie takie porady nie są udzielane.
Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce: Obsługa interesantów/Pomoc prawna.

2. W JAKICH GODZINACH MOŻNA „ZAŁATWIĆ” SPRAWĘ W SĄDZIE?

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania sądu, otwarcia kas, Biura Podawczego oraz Biura Obsługi Interesantów, w tym czytelni akt w zakładce: Obsługa Interesantów/Godziny Pracy.

3. CZY OBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE JEST OBOWIĄZKOWA?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.
Doręczone wezwanie lub zawiadomienie zawiera informację o tym, czy stawienie się w Sądzie jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe.

4. JAK USPRAWIEDLIWIĆ SWOJĄ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na naszej stronie w zakładce: Obsługa interesantów/Lekarze sądowi.

5. CO GROZI ŚWIADKOWI, GDY NIE STAWI SIĘ NA ROZPRAWIE SĄDOWEJ?

Sąd może ukarać świadka karą grzywny do wysokości 3 000 zł. Świadek, który nie zgadza się z karą, może napisać zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ukaraniu. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nadal nie zgłasza się na wezwania sądu może zostać doprowadzony przez policję.

6. CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW/WNIOSEK SKŁADANY DO SĄDU?

PISMA WSZCZYNAJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POWINNY ZAWIERAĆ:
• oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
• dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
• oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
• oznaczenie żądania (sprecyzowanie o co jest wnoszony pozew/wniosek),
• określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
• uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
• opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
• własnoręczny podpis,
• wykaz załączników
Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UIŚCIĆ OPŁATĘ OD POZWU LUB WNIOSKU?

Opłatę sądową można uiścić:
• dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądowej;
• w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł); 
• dokonując przelewu na rachunek bankowy - konto dochodów budżetowych Więcej informacji na stronie internetowej:
• numery rachunków bankowych znajdziecie państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Konta bankowe
• szczegółowe informacje dot opłat sądowych znajdziecie Państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Opłaty sądowe

8. JAKA OPŁATA W SPRAWIE

a. rozwód?
- 600 złotych

b. separację?
- 100 złotych na zgodny wniosek stron
- 600 złotych separacja sporna (jeśli nie ma zgodnego wniosku)

c. ubezwłasnowolnienie?
- 100 złotych wniosek + zaliczka na biegłych (w trakcie postępowania wnioskodawca jest wzywany o zaliczkę w wysokości ok.1500 zł poczet sporządzenia opinii przez biegłych, oraz czynności przeprowadzonych przez kuratora procesowego uczestnika; zaliczka ta jest rozliczana w postanowieniu kończącym sprawę)

d. przerwę w karze?
- 60 złotych

e. odroczenie wykonania kary
- 80 złotych

f. warunkowe przedterminowe zwolnienie?
- 45 złotych

• szczegółowe informacje dot opłat sądowych znajdziecie Państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Opłaty sądowe 

9. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW/ WNIOSEK ORAZ INNE PISMA W SĄDZIE?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego. Biuro Podawcze Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie mieści się na parterze w budynku sądu przy ul. Poligonowej 3

10. W KTÓRYM SĄDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy w Warszawie wskaże sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo (np.: w sytuacji, gdy małżonkowie przebywają poza granicami kraju

Więcej o złożeniu pozwu rozwodowego na stronie internetowej Sądu w zakładce: Obsługa Interesantów/Praktyczne wskazówki w niektórych sprawach


11. CZY SĄD Z URZĘDU DORĘCZA STRONIE WYROK Z UZASADNIENIEM?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o jego sporządzenie.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ODPIS PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty. Druk wniosku o wydanie odpisu orzeczenia znajduje się w poniższym linku: https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism - jest to wzór 3a. Za odpis orzeczenia należy wnieść stosowną opłatę: w sprawach cywilnych: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron, w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia; opłatę można uiścić w znakach opłaty sądowej bądź przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku bankowego znajduje się w zakładce Obsługa Interesantów/Konta bankowe. 

13. W JAKIEJ WYSOKOŚCI TRZEBA WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń) wynosi:

  • w sprawach cywilnych: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron
  • w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia

14. KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE WNIEŚĆ DO SĄDU WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (nr 5a w sprawach z pionu cywilnego oraz 20a w sprawach z pionu karnego), jak i oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Sądu w ponizszym linku: https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism .

15. W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SĄDU Z WNIOSKIEM O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu (nr 6a dla spraw z pionu cywilnego oraz 21a dla spraw z pionu karnego), jak i oświadczenia dostępny na stronie internetowej Sądu : https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism

16. KTO MA PRAWO WGLĄDU DO AKT SPRAWY?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.
Uwaga: świadek i pokrzywdzony  nie są uprawnieni do wglądu w akta sprawy.

17. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTAMI SPRAWY?

Z aktami sprawy można zapoznać się w czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia akt pod numerem telefonu 22 417 73 73 lub e-mailem: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Obsługa Interesantów/Biuro Obsługi Interesantów/Czytelnia akt. 

18. CZY ZA WYDANIE KSEROKOPII Z AKT SPRAWY JEST OPŁATA?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy pobierana jest opłata kancelaryjna:

  • w sprawach cywilnych:

- 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia)

  • w sprawach karnych:

- 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia) natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej (znaki opłaty sądowej – dostępne w opłatomacie w budynku sądu).

Powiadom znajomego