W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Biegli sądowi

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zaprasza do współpracy wszystkich specjalistów nauk medycznych, którzy chcą się podjąć pełnienia funkcji biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

treść komunikatu Wiceprezesa SOWP z 9 sierpnia 2021 r. >>>


 

Informacja dla biegłych dotycząca obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym od dnia 14 marca 2024 r. 

W związku z ukazaniem się w Dzienniku Ustaw nr 1860 z dnia 13 września 2023 r. treści ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. 2023. 1860) nowelizującej m. in. przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - informuje się, iż z dniem 14 marca 2024 r. zgodnie z treścią przepisu wprowadzanego w art. 157 paragraf 1 a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia powyższego obowiązku, to na biegłych spoczywa podjęcie niezbędnych czynności służących zarejestrowaniu konta w portalu ( https://portal.waw.sa.gov.pl ).

 

Lista biegłych sądowych SOWP - stan na dzień 6 maja 2024 r.

Lista biegłych sądowych (uzależnienie od alkoholu) - stan na 13 kwietnia 2021 roku


zawarte w liście dane mają charakter wyłącznie informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych

 

Zaproszenie na konferencję organizowaną przez Uczelnię Łazarskiego nt. „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych” - 18 maja 2023 roku https://alumni.lazarski.pl/pl/form/dowod-z-opinii-bieglego/

ulotka informacyjna

program konferencji

Informacje dot. wynagrodzenia biegłych sądowych:

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa

W 2020 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł - art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. 2020.571).

stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, wynosi – w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej tj. od 22,90 do 32,39zł;
w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii, stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat tj. 34,36 – 48,58zł;
stawki dla biegłych posiadających tytuł naukowy:
- profesora 3,93% tj. 70,32zł
- doktora habilitowanego 3,08% tj. 55,11 zł
- doktora 2,55% tj. 45,63zł w przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:
- za tłumaczenie z j. migowego oraz innych środków komunikowania 1,69% tj. 30,24 zł
- za tłumaczenie na j. migowy oraz inne środki komunikowania 2,21% tj. 39,55zł

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2013 r. poz. 518) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym ►zob. treść pdf

 
stanowisko Ministra Finansów w kwestii wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń wypłacanych biegłym sądowym przez sądy powszechne (informacja Ministra Sprawiedliwości z 22.09.2015)
 
oświadczenie podatkowe (druk-format pdf)
oświadczenie dot. kosztów podróży wolnych od podatku dochodowego (format word)

 

Biegli sądowi - podstawowe informacje:

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1.korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 25 lat życia;
2.posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
3.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
4.wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o ustanowienie biegłym sądowym ze wskazaniem zakresu ustanowienia [pobierz]

2. kwestionariusz osobowy [pobierz] zawierający następujące informacje:
- adres korespondencyjny;
- numery telefonów;
- przebieg zatrudnienia;
- oświadczenia:

  • czy jest prowadzone przeciwko Panu/i postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
  • czy uprawnienia zawodowe nie zostały Panu/i ograniczone bądź zwieszone,
  • w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zgodę pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego,
  • oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji biegłego sądowego,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • oświadczenia, czy jest przeciwko Panu/i prowadzone postępowanie karne,
  • oświadczenia, czy ubiegał się Pan/i o pełnienie funkcji biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
  • oświadczenia, czy pełni (bądź pełnił/a) Pan/i funkcję biegłego sądowego przy innym sądzie okręgowym (ze wskazaniem nazwy sądu),
  • oświadczenia, czy był Pan/i powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc (jeśli tak, to proszę o wskazanie organów i sygnatur spraw),
  • oświadczenia, czy należy Pan/i do organizacji zawodowej;

3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. kserokopię specjalizacji i prawa wykonywania zawodu, w przypadku osób ubiegających się o ustanowienie z zakresu nauk medycznych;
5. dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu w jakim kandydat chciałby zostać ustanowiony biegłym sądowym;
6. zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu;
7. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
8. opinię z zakładu pracy wraz ze zgodą na pełnienie funkcji biegłego (w przypadku zatrudnienia);
9. opinię z organizacji zawodowych w przypadku przynależności.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 22 417 74 29. Składając kserokopie dokumentów należy okazać ich oryginały oraz przedstawić do wglądu dowód osobisty dla potwierdzenia zgodności danych wskazanych w kwestionariuszu osobowym.

Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia biegłym sądowym podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł., przewidzianej w pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.), zgodnie z którą obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobie składającej wniosek o ustanowienie biegłym sądowym (art. 5 ust. 1), o ile nie zachodzą wobec niej okoliczności uzasadniające zwolnienie od opłaty skarbowej wymienione w art. 7 powołanej ustawy i powstaje z chwilą złożenia tego wniosku (art. 6 ust. 1 pkt 1).

Od 1 stycznia 2020 r., w mieście stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy kierować opłatę skarbową tj.:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Informacja dla biegłych sądowych w sprawie ubiegania się o ustanowienie na kolejną kadencję:

Biegli ustanawiani są na okres 5 lat, kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego. Wniosek o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję najlepiej złożyć na ok. 3-miesiące przed jej upływem.

Do wniosku należy dołączyć:
1.wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o ustanowienie na kolejną kadencję [pobierz],
2.kwestionariusz osobowy [pobierz],
3.aktualną informację o niekaralności,
4.dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł,
5.dowód osobisty wyłącznie do wglądu,
6.kopie ewentualnych zaświadczeń z odbytych kursów i szkoleń w trakcie trwania kadencji biegłego, 
7.opinię z zakładu pracy wraz ze zgodą na pełnienie funkcji biegłego (w przypadku zatrudnienia),
8.opinię z organizacji zawodowych w przypadku przynależności.

opłatę skarbową należy kierować na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Zgłoszenie zmiany danych kontaktowych:
Biegły winien informować sąd o każdej zmianie adresu, telefonu czy adresu poczty elektronicznej. Informację można przekazać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznie do Oddziału Administracyjnego.

Przerwa w pełnieniu funkcji:
Biegły jest zobowiązany poinformować Prezesa Sądu o przerwie w pełnieniu funkcji biegłego dłuższej niż okres 3 miesięcy. Jeśli okres przerwy jest krótszy niż 3 miesiące biegły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie sądów, które zleciły wydanie opinii lub wezwały na termin rozprawy.

Koszty zwrotu akt sądowych:
Koszty zwrotu akt do sądu za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera ponosi biegły.

 

 

Powiadom znajomego