W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Opłaty sądowe

Kwestię opłat sądowych regulują m.in.: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785 j.t.) oraz Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.1983.49.223 j.t.)

Poniżej przedstawiono zestawienie niektórych opłat sądowych:

Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Rodzaj pozwu / wniosku

Wysokość opłaty

rozwód

600 zł

separacja

600 zł

separacja na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

ochrona dóbr osobistych

600 zł

ochrona niemajątkowych praw autorskich

600 zł

ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego)

600 zł

ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

600 zł

ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym

600 zł

W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

 

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

200 zł

unieważnienie małżeństwa

200 zł

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

zmiana wyroku orzekającego  rozwód lub separacje w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zl

rozwiązanie przysposobienia

200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

unieważnienie uznania dziecka

200 zł

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

200 zł

naruszenie posiadania

200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

500 zł

od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie
drobnych roszczeń

100 zł

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

separacja na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

1 000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia własności  nieruchomości przez zasiedzenie

2 000 zł

wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zl

wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku

100 zł

wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

100 zł

wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

100 zł

apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o dział spadku

500 zł

jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku

300 zł

wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1 000 zł

jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

100 zł

wniosek o wydanie, zmianę uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia  na rachunku bankowym

100 zł

w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości  przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 

  do 500 zł

  30 zł

  ponad 500 zł do 1500 zł

 100 zł

  ponad 1500 zł do 4000 zł

 200 zł

  ponad 4000 zł do 7500 zł

 400 zł

  ponad 7500 zł do 10 000 zł

 500 zł

  ponad 10 000 zł do 15 000 zł

 750 zł

  ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1000 zł

  Ponad 20 000 zł

   5% wartości

w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.

w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

  1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza; skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz
  2. odmowy zwolnienia od grzywny;
  3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
  4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
  5. należności świadka;

100 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

100 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie,
w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

100 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

100 zł

wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu

300 zł

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ

300 zł

wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy
o kosztach sądowych

200 zł

skarga na czynność komornika

50 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

100 zł

wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem  zgłoszonego w terminie tygodnia od daty ogłoszenia albo doręczenia tegoż orzeczenia lub zarządzenia

100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty
od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

 

Wybrane opłaty z zakresu prawa  o księgach wieczystych sądowe

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej
proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej
niż 100 zł

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł
niezależnie od
liczby udziałów
w tych sprawach

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

założenie księgi wieczystej

100 zł

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

100 zł

odłączenie nieruchomości lub jej części

100 zł

sprostowanie działu I - O

100 zł

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

100 zł

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

100 zł

jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości
lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

100 zł

od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis

 Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

prawo pracy (opłata pobierana od pracodawcy) - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

30 zł

prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych,
pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową

 

zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez
Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi
kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (nie stosuje się przepisu do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

30 zł

 

Wybrane opłaty sądowe w sprawach karnych

Rodzaj

Wysokość opłaty

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80   zł

wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

60 zł

wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

45   zł

kolejny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty (pierwszy wniosek bez opłat)

2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności, albo środka karnego

45 zł

 

wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

45 zł

wniosek o zatarcie skazania

45 zł

ponowna prośba o ułaskawienie (pierwsza prośba bez opłat)

45 zł

wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

prywatny akt oskarżenia

300 zł

 

Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

Rodzaj

Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

zaświadczenie

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

wydanie na podstawie akt  zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

Wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

Wybrane opłaty kancelaryjne - karne

Rodzaj

Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

6 zł za każdą stronnicę

zaświadczenie

6 zł za każdą stronnicę

wydanie kserokopii

1 zł za każdą stronnicę


Od dnia 9 lipca 2020 roku na terenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie możliwe jest dokonywanie bezgotówkowych opłat sądowych w zakresie dochodów budżetowych (nr konta 30 1010 1010 0073 7322 3100 0000), a także znaków opłaty sądowej. W tym celu w korytarzu Biura Obsługi Interesantów (parter) został uruchomiony opłatomat.

Powiadom znajomego