W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel.: (+48) 22 417-72-72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel.22 417-72-72
Czytelnia Akt tel.22 417-73-73
Biuro Podawcze tel.22 417-72-00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel.22 417-74-74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej działa od 2012 roku. Jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Po nowelizacji przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz zyskał m.in. skróconą nazwę – Fundusz Sprawiedliwości.

Środki Funduszu są przeznaczane na:
1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje;
1a) pomoc, o której mowa w pkt 1, udzielaną przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
1b) szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne i ich pracowników podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami oraz propagowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
1c) realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem;
1d) finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
1e) edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia;
2) pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną;
2a) pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym;
3) pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez podmioty wymienione w art. 38 podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń sądowych § 1, z wyłączeniem osób godnych zaufania;
4) działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, w szczególności na:
a) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
d) podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
e) promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
f) upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
g) działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)), chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym może być udzielona na ich wniosek zgłoszony do podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 lub 1a ustawy, a także z własnej inicjatywy tego podmiotu lub na wniosek organu postępowania karnego po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, udzielenia pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wniosek o udzielenie pomocy, a także dokumentacja podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, związana z udzieleniem pomocy z własnej inicjatywy tego podmiotu, zawierają dane wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, dokumenty potwierdzające okoliczności przez niego wskazane oraz uzasadnienie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1.

Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych lub aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, zaś osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych i osoby im najbliższe oraz osoby najbliższe dla osób pozbawionych wolności – do zawodowego kuratora sądowego miejsca pobytu osoby uprawnionej do uzyskania pomocy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

 


numer rachunku bankowego 
Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym 
Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

podaje Oddział Finansowy pod numerem telefonu: 22 417 74 09

 

Lista podmiotów i organizacji, do których osoby pokrzywdzone przestępstwem i potrzebujące pomocy mogą się zwrócić, dostępna jest w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

oraz na stronie internetowej MS dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl
Informacje Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dot. działań w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym

Informacje Caritas Diecezji Siedleckiej dot. form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom

Informacje Stowarzyszenia Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw "CYRIACUS" dot. działań w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym

informacje Stowarzyszenia Alter-Ego dot. funkcjonowania Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia zainteresowanych poprzez pomoc materialną, kierowanie na kursy zawodowe, poradnictwo prawne i spraw urzędowych, pomoc terapeutyczną oraz udzielanie mężczyznom pomocy w formie tymczasowego zakwaterowania

informacja Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Resocjalizacji i Rehabilitacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach o realizacji w 2019 roku programu pomocy postpenitencjarnej dla osób odbywających pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz osób zwalnianych po odbyciu kary z uwzględnieniem ich rodzin

Fundacja Compassio - ulotka informacyjna dot. pomocy świadczonej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i ich najbliższych, realizowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Strona Funduszu Sprawiedliwości działa również w języku ukraińskim


Powiadom znajomego