W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Najczęściej zadawane pytania

1. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORADĘ PRAWNĄ?

Porady prawne można uzyskać w kancelariach adwokackich lub radcowskich. W sądzie takie porady nie są udzielane.
Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce: Obsługa interesantów/Pomoc prawna.

2. W JAKICH GODZINACH MOŻNA „ZAŁATWIĆ” SPRAWĘ W SĄDZIE?

Szczegółowe informacje o godzinach urzędowania sądu, otwarcia kas, Biura Podawczego oraz Biura Obsługi Interesantów, w tym czytelni akt w zakładce: Obsługa Interesantów/Godziny Pracy.

3. CZY OBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE JEST OBOWIĄZKOWA?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamia o terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe.
Doręczone wezwanie lub zawiadomienie zawiera informację o tym, czy stawienie się w Sądzie jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe.

4. JAK USPRAWIEDLIWIĆ SWOJĄ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na naszej stronie w zakładce: Obsługa interesantów/Lekarze sądowi.

5. CO GROZI ŚWIADKOWI, GDY NIE STAWI SIĘ NA ROZPRAWIE SĄDOWEJ?

Sąd może ukarać świadka karą grzywny do wysokości 3 000 zł. Świadek, który nie zgadza się z karą, może napisać zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o ukaraniu. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nadal nie zgłasza się na wezwania sądu może zostać doprowadzony przez policję.

6. CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW/WNIOSEK SKŁADANY DO SĄDU?

PISMA WSZCZYNAJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POWINNY ZAWIERAĆ:
• oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
• dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
• oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
• oznaczenie żądania (sprecyzowanie o co jest wnoszony pozew/wniosek),
• określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
• uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
• opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie),
• własnoręczny podpis,
• wykaz załączników
Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma

7. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UIŚCIĆ OPŁATĘ OD POZWU LUB WNIOSKU?

Opłatę sądową można uiścić:
• dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądowej;
• w formie znaków opłaty sądowej (jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł); 
• dokonując przelewu na rachunek bankowy - konto dochodów budżetowych Więcej informacji na stronie internetowej:
• numery rachunków bankowych znajdziecie państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Konta bankowe
• szczegółowe informacje dot opłat sądowych znajdziecie Państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Opłaty sądowe

8. JAKA OPŁATA W SPRAWIE

a. rozwód?
- 600 złotych

b. separację?
- 100 złotych na zgodny wniosek stron
- 600 złotych separacja sporna (jeśli nie ma zgodnego wniosku)

c. ubezwłasnowolnienie?
- 100 złotych wniosek + zaliczka na biegłych (w trakcie postępowania wnioskodawca jest wzywany o zaliczkę w wysokości ok.1500 zł poczet sporządzenia opinii przez biegłych, oraz czynności przeprowadzonych przez kuratora procesowego uczestnika; zaliczka ta jest rozliczana w postanowieniu kończącym sprawę)

d. przerwę w karze?
- 60 złotych

e. odroczenie wykonania kary
- 80 złotych

f. warunkowe przedterminowe zwolnienie?
- 45 złotych

• szczegółowe informacje dot opłat sądowych znajdziecie Państwo w zakładce: Obsługa Interesantów/Opłaty sądowe 

9. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW/ WNIOSEK ORAZ INNE PISMA W SĄDZIE?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu, bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego. Biuro Podawcze Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie mieści się na parterze w budynku sądu przy ul. Poligonowej 3

10. W KTÓRYM SĄDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD?

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy w Warszawie wskaże sąd, przed którym należy wytoczyć powództwo (np.: w sytuacji, gdy małżonkowie przebywają poza granicami kraju

Więcej o złożeniu pozwu rozwodowego na stronie internetowej Sądu w zakładce: Obsługa Interesantów/Praktyczne wskazówki w niektórych sprawach


11. CZY SĄD Z URZĘDU DORĘCZA STRONIE WYROK Z UZASADNIENIEM?

Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o jego sporządzenie.

12. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ODPIS PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty. Druk wniosku o wydanie odpisu orzeczenia znajduje się w poniższym linku: https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism - jest to wzór 3a. Za odpis orzeczenia należy wnieść stosowną opłatę: w sprawach cywilnych: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron, w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia; opłatę można uiścić w znakach opłaty sądowej bądź przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku bankowego znajduje się w zakładce Obsługa Interesantów/Konta bankowe. 

13. W JAKIEJ WYSOKOŚCI TRZEBA WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA WYDANIE ODPISU PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?

Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia w sprawach (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń) wynosi:

  • w sprawach cywilnych: 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron
  • w sprawach karnych: 6 zł za każdą stronę odpisu orzeczenia

14. KTO I W JAKI SPOSÓB MOŻE WNIEŚĆ DO SĄDU WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.
Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (nr 5a w sprawach z pionu cywilnego oraz 20a w sprawach z pionu karnego), jak i oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Sądu w ponizszym linku: https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism .

15. W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SĄDU Z WNIOSKIEM O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu (nr 6a dla spraw z pionu cywilnego oraz 21a dla spraw z pionu karnego), jak i oświadczenia dostępny na stronie internetowej Sądu : https://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/108/karty-uslug-i-wzory-pism

16. KTO MA PRAWO WGLĄDU DO AKT SPRAWY?

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód – pozwany, wnioskodawca – uczestnik, oskarżony/obwiniony – oskarżyciel/oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy.
Uwaga: świadek i pokrzywdzony  nie są uprawnieni do wglądu w akta sprawy.

17. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTAMI SPRAWY?

Z aktami sprawy można zapoznać się w czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.
Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia akt pod numerem telefonu 22 417 73 73 lub e-mailem: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce Obsługa Interesantów/Biuro Obsługi Interesantów/Czytelnia akt. 

18. CZY ZA WYDANIE KSEROKOPII Z AKT SPRAWY JEST OPŁATA?

Za wydanie kserokopii z akt sprawy pobierana jest opłata kancelaryjna:

  • w sprawach cywilnych:

- 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia)

  • w sprawach karnych:

- 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę (dotyczy uwierzytelnionych odpisów i zaświadczeń)
- 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę (przy wydaniu kserokopii bez uwierzytelnienia) natomiast za wydanie uwierzytelnionej kserokopii sąd pobiera opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Opłaty pobierane są w formie bezgotówkowej (znaki opłaty sądowej – dostępne w opłatomacie w budynku sądu).

Powiadom znajomego