Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

Administratorami przetwarzanych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie danych osobowych:

 • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
 • referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
 • biegłych sądowych, mediatorów oraz ławników,
 • kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2

są Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) jest Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okręgowy Warszaw-Praga w Warszawie.

Administratorami danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi jest Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie lub Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - każdy w zakresie realizowanych zadań.

dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa
tel.: 22 417 72 72

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3 04-051 Warszawa
e-mail:  sekr.prezesa@warszawapraga.so.gov.pl
tel.: 22 417 74 33

Dyrektor Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
ul. Poligonowa 3

04-051 Warszawa
e-mail: sekr.dyrektora@warszawapraga.so.gov.pl
tel.: 22 417 74 60

Minister Sprawiedliwości

 1. Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 2. tel. 22 52-12-888
 3. e-mail: kontakt@ms.gov.pl

(adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć),  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych - Łukaszem Grabowskim za pośrednictwem

 • poczty e-mail: iod@warszawapraga.so.gov.pl,
 • pisemnie pod adresem ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa lub pod numerem telefonu: 22 417 74 42.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • prowadzenia procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 • realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności ławników, biegłych i mediatorów,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • udzielania informacji telefonicznych uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub odpowiednio art. 13, 14 uDODO.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
 • usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi:

 1. do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
 2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie poza postępowaniem sądowym, w ramach działalności administracyjnej sądu, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowane decyzji:
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Udostępnianie danych oraz zamiar przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.


Pliki do pobrania:

Szczegółowe klauzule informacyjne zamieszczone są poniżej:

 1. klauzula informacyjna dla biegłych sądowych (PLIK DOCX, 15.42 KB), otwiera się w nowym oknie
 2. klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników (PLIK DOCX, 15.37 KB), otwiera się w nowym oknie
 3. klauzula informacyjna dla pracowników i byłych pracowników (PLIK DOCX, 15.68 KB), otwiera się w nowym oknie
 4. klauzula informacyjna dla ławników (PLIK DOCX, 15.07 KB), otwiera się w nowym oknie
 5. klauzula informacyjna dla mediatorów (PLIK DOCX, 15.16 KB), otwiera się w nowym oknie
 6. klauzula informacyjna dla osób dzwoniących do sądu (PLIK DOCX, 15.15 KB), otwiera się w nowym oknie
 7. klauzula informacyjna dla osób składających petycje (PLIK DOCX, 14.77 KB), otwiera się w nowym oknie
 8. klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski (PLIK DOCX, 14.86 KB), otwiera się w nowym oknie
 9. klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej (PLIK DOCX, 14.76 KB), otwiera się w nowym oknie
 10. klauzula informacyjna dla stron - sprawy cywilne (PLIK DOCX, 14.93 KB), otwiera się w nowym oknie
 11. klauzula informacyjna dla stron - sprawy karne (PLIK DOCX, 15.23 KB), otwiera się w nowym oknie
 12. klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego (PLIK DOCX, 15.34 KB), otwiera się w nowym oknie
 13. klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych w zamówieniach publicznych (PLIK DOCX, 15.83 KB), otwiera się w nowym oknie