W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga
w Warszawie
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

tel. (+48) 22 417 72 72

e-mail: 
kontakt@warszawapraga.so.gov.pl

NIP: 527-24-63-389
REGON: 140039870

Biuro Obsługi Interesantów:
informacja telefoniczna tel. 22 417 72 72
Czytelnia Akt tel. 22 417 73 73
Biuro Podawcze tel. 22 417 72 00
Sekretariat Rzecznika Prasowego tel. 22 417 74 74

Bieżąca informacja o sprawach przez internet

- Portal Informacyjny:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

 

Czytelnia akt

W ramach Biura Obsługi Interesantów, działa Czytelnia Akt dla Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 

Czytelnia mieści się na parterze budynku.

Czytelnia jest czynna:
w poniedziałki w godzinach 8.30-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30

Akta można zamówić:
• telefonicznie pod numerem: 22 417 73 73
• drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl
• osobiście w Czytelni

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu udostępnienia akt na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie zwracamy uwagę na treść obowiązującego zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie nr 27/21 z dnia 18 marca 2021 r., w szczególności w części dot. funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów, w tym czytelni akt - § 6 pkt. 5.

Przed skorzystaniem z czytelni prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w tym czytelni akt (§ 3 Regulaminu BOI)

§ 3 Regulaminu BOI dot. funkcjonowania Czytelni Akt
 

1.     Czytelnia Akt jest wydzielonym miejscem w ramach Biura Obsługi Interesantów, służącym do przeglądania przez osoby uprawnione, akt Wydziałów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

·        I Wydziału Cywilnego,
·       II Wydziału Cywilnego,
·       III Wydziału Cywilnego,
·       IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego,
·       V Wydziału Karnego,
·       VI Wydziału Karnego Odwoławczego,
·       VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
·       VIII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,
·       IX Wydziału Wizytacyjnego. 

2.     Czytelnia Akt jest pomieszczeniem monitorowanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa akt sądowych.

3.     Interesanci mogą dokonać wglądu do akt po wcześniejszym zamówieniu ich osobistym, pisemnym, telefonicznym pod numerem: (22) 417-73-73 bądź drogą elektroniczną na adres: czytelnia@warszawapraga.so.gov.pl . 

4.     Interesant po pobraniu numeru z systemu kolejkowego oczekuje  na swoją kolej. Interesanci wchodzą do Czytelni Akt dopiero po wyświetleniu się ich numeru na wyświetlaczu znajdującym się m.in. nad drzwiami Czytelni Akt.  Pracownik, który wywołał dany  bilet z systemu kolejkowego, bezpośrednio zajmuje się obsługą danej osoby.

5.     Osoba zapisująca się na wgląd do akt sprawy winna wskazać sygnaturę sprawy, swój status w sprawie, datę ewentualnego wglądu do akt, przybliżoną godzinę oraz przewidywany czas dokonywania wglądu do akt sprawy. Pracownik Czytelni Akt każdorazowo odbiera od interesanta numer telefonu na wypadek konieczności poinformowania interesanta o niemożności dokonania wglądu do akt pomimo wcześniejszego ustalenia terminu. 

6.     Możliwym jest wydanie akt do wglądu w dniu zgłoszenia się przez interesanta do Sądu, o ile z ustaleń pracownika Czytelni Akt z danym Wydziałem wynikać będzie, iż nie ma przeciwwskazań ku temu (np. zaplanowane czynności w aktach, brak akt w wydziale lub akta znajdują się w archiwum) oraz o ile ilość miejsc wyznaczonych do wglądu do akt w Czytelni Akt przy uwzględnieniu wcześniej zamówionych akt do wglądu, umożliwia udostępnienie dodatkowo zamówionych akt. Czas oczekiwania na zamówione akta w dniu planowanego wglądu wynosi  do 2 godzin.

Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię Akt z właściwym Wydziałem

7.     W dniu poprzedzającym oraz w terminie, na który wyznaczono rozprawę bądź posiedzenie,  akta tychże spraw nie są udostępniane. 

Akta mogą nie być udostępnione przez okres 3 dni po terminie rozprawy lub posiedzenia.

8.     Przed udostępnieniem akt w Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:

·       zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować się do jego zapisów;
·       pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, bagaże itp.;
·       wyciszyć lub wyłączyć telefon komórkowy;
·       okazać osobie obsługującej Czytelnię Akt dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
·       wypełnić wniosek o zapoznanie się z aktami (wpis ten jest jednoznaczny z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni Akt).

9.     Przed udostępnieniem akt pracownik Czytelni Akt weryfikuje czy osoba, która będzie akta przeglądać jest do tego uprawniona. 

10.  Udostępnienie akt na podstawie innych przesłanek, np. wykazania interesu prawnego następuje na podstawie wydanej przez Prezesa Sądu, Przewodniczącego lub sędziego referenta, ewentualnie sędziego dyżurnego, właściwego Wydziału zgody na przeglądanie akt.

11.  W sytuacjach wątpliwych pracownik Czytelni Akt ustala z kierownikiem sekretariatu Wydziału czy dana osoba jest uprawniona do wglądu do akt danej sprawy i fakt ten odnotowuje na wniosku o wgląd do akt.

12.  Kierownik sekretariatu Wydziału odpowiada za przekazanie akt sądowych uporządkowanych i połączonych w sposób trwały, w których karty są ponumerowane. Ponosi on również odpowiedzialność za terminowe przekazywanie akt do Czytelni Akt. Akta zamówione co najmniej dzień wcześniej  są przekazywane do Czytelni Akt w dniu zaplanowanego wglądu do godziny 8.30. Po ich dostarczeniu pracownik Czytelni weryfikuje ilość 
i sygnatury dostarczonych akt i nanosi o tym adnotacje na wykazie udostępnianych akt (załącznik nr 3) w przypadku gdy do wglądu do akt nie doszło, w wykazie umieszcza się stosowną adnotację.

13.  Udostępnienie akt znajdujących się w archiwum odbywa się po wcześniejszym ich zamówieniu - minimum 4 dni roboczych przed planowaną datą udostępnienia.

14.  Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednej sprawy, jeśli istnieje taka potrzeba, jednak zapoznawać się mogą jednorazowo tylko z aktami jednej sprawy. W celu przejrzenia kolejnych akt, interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas udostępnione, wówczas mogą mu zostać wydane kolejne akta. Akta spraw wielotomowych udostępniane są sukcesywnie po 10 tomów.

15.  Fakt udostępnienia akt odnotowuje się na wniosku o zapoznanie się z aktami (załącznik nr 1), który umieszcza się w aktach. Adnotację  o udostępnieniu akt i dokonaniu wglądu w aktach dokonuje się bezpośrednio przed tą czynnością.

16.  W Czytelni Akt można korzystać z własnego sprzętu (np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe) za zgodą, wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię Akt oraz w sposób nieutrudniający pracownikom Sądu prowadzenie nadzoru nad aktami po złożeniu wniosku (załącznik nr 2).

17.  Osoby zapoznające się z zapisem dźwięku albo obrazu nie mają prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie, w szczególności dokonywania samodzielnie kopii na własnych nośnikach, nagrywania zapisu sprzętem elektronicznym. Czynności takiej można dokonać jedynie za zgodą i pod nadzorem pracownika Czytelni Akt. W sytuacjach wątpliwych decyzję taką podejmuje kierownik sekretariatu Wydziału. 

18.  Na terenie czytelni osoby zapoznające się z aktami zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

19.  Na blatach biurek – stanowiskach przeznaczonych do przeglądu akt nie mogą znajdować się przedmioty inne niż akta sprawy, takie których obecność znacznie utrudni nadzór nad udostępnianymi aktami (m.in. teczki, torby, itp.).

20.  Przeglądane akta spraw winny znajdować się wyłącznie na wyznaczonych do tego stanowiskach - blatach biurek, co umożliwia pełny monitoring za pomocą kamer (nie można kłaść akt m.in. na krzesłach).

21.  Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych dokumentów, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej Czytelnię, aby to ona nie ponosiła za nie odpowiedzialności.

22.  W czasie udostępniania akt zabronione jest sporządzanie w nich jakichkolwiek adnotacji, uzupełnień, zapisków, skreśleń i podkreśleń, a także usuwanie adnotacji, dokumentów itp. działań, a także otwierania zapieczętowanych kopert.

23.  Osoba przeglądająca akta zajmuje w Czytelni Akt stanowisko wskazane przez pracownika  Czytelni.

24.  Na terenie czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz rozmów z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i napojów. 

25.  Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię Akt przez interesantów.

26.  Osoby przeglądające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i bieżących uwag osób obsługujących Czytelnię Akt. 

27.  O ile z systemu informatycznego wynika, iż zamawiane do wglądu akta zostały przekazane do archiwum zamówienia na akta z archiwum dokonuje bezpośrednio Wydział.

28.  Wnioski o wydanie kserokopii do 15 stron, niewymagające zgody sędziego i nie budzące wątpliwości co do zasadności ich wydania, sporządzane są w Czytelni Akt w dniu złożenia wniosku (bezzwłocznie na tyle na ile pozwala na to sytuacja kadrowa przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bieżącej pracy Czytelni Akt). 

W przypadku wątpliwości pracownika co do wykonania kserokopii decyzję 
o sporządzeniu kserokopii podejmuje kierownik sekretariatu Wydziału, zaś fakt ten pracownik Czytelni odnotowuje we wniosku o sporządzenie kserokopii. 

Wnioski o wydanie kserokopii budzące wątpliwość co do zasadności ich sporządzenia i wydania, a także wymagające zgody sędziego wykonywane są przez pracowników Wydziału. 

29.  Za odbiór akt z Czytelni odpowiada Wydział. Z uwagi na ilość zamówionych akt do wglądu lub inne szczególne okoliczności możliwy jest zwrot akt z Czytelni do Wydziału macierzystego w godzinach porannych następnego dnia, zaś w przypadku gdy te same akta są zamówione na kolejny dzień, ich oczekiwanie na ponowny wgląd w Czytelni Akt jest możliwe tylko po dokonaniu stosownych uzgodnień z kierownikiem sekretariatu danego Wydziału. Odbiór akt potwierdzany jest przez pracownika sekretariatu wydziału  w prowadzonym przez pracowników Czytelni Akt wykazie.

30.  Zamówienia na poszczególne akta dostępne są w aplikacji informatycznej wspomagającej pracę BOI i Wydziałów (Praetor), a w przypadku jego awarii przekazywane są mailowo lub telefonicznie.

31.  Czytelnia Akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności (sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy).

 

 

Powiadom znajomego